Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, posiadający stopień (tytuł) instruktorski lub trenerski w dziedzinie żeglarstwa oraz stopień żeglarski. Honorowane stopnie (tytuły) instruktorskie i trenerskie:
-
wszystkie rodzaje tytułów trenerskich w żeglarstwie nadawane przez uprawnione do tego instytucje państwowe lub uczelnie (m.in. trener kl. międzynarodowej w dyscyplinie żeglarstwo, trener I kl. w dyscyplinie żeglarstwo, trener II kl. w dyscyplinie żeglarstwo).
-
tytuł instruktora sportu w dziedzinie żeglarstwo lub żeglarstwo deskowe nadawany przez instytucje państwowe lub uczelnie.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia HALS decyduje Zarząd Stowarzyszenia HALS. Decyzja Zarządu nie podlega procesowi odwoławczemu.
Kandydaci ubiegający się o członkostwo w  Stowarzyszeniu HALS proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej, dołączenie do niej (lub dostarczenie przez opiniujących) dwóch  niezależnych opinii kandydata od członków Stowarzyszenia i spełnienie dodatkowych warunków określonych w Statucie Stowarzyszenia HALS.
deklaracja członkostwa w Stowarzyszeniu HALS
opinia kandydata
na członka Stowarzyszenia HALS
Stosownej wpłaty wpisowego (50,- PLN) prosimy dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia HALS.
PKO BP 96 1020 1055 0000 9802 0246 7660
(dopisek: WPISOWE - imię i nazwisko)
Wpłaty członkowskiej składki rocznej (50,- PLN) prosimy dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia HALS.
PKO BP 96 1020 1055 0000 9802 0246 7660
(dopisek np.: SKŁADKA 2011 - imię i nazwisko)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS
ul. Wał Miedzeszyński 397
03-942 WARSZAWA
zobacz: kontakt

Czesław Marchaj
W dniu 21 lipca 2015 r. odszedł na wieczną wachtę Członek Honorowy Stowarzyszenia HALS Czesław Marchaj.
Czołowy polski żeglarz, wicemistrz Polski w klasie FINN. Działacz żeglarski, wiceprezes PZŻ. Jeden z najsłynniejszych polskich naukowców w dziedzinie aerodynamiki i hydrodynamiki. Autor ok. 60 publikacji naukowych. Ma w swoim dorobku książki wydane przez wszystkie czołowe wydawnictwa żeglarskie na świecie. Sławę przyniosła mu wydana w 1957 r. i wielokrotnie wznawiana "Teoria żeglowania". Żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi odznaczeniami wojskowymi. Członek honorowy WOZŻ.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Jerzy Borowski
Absolwent AWF, dyrektor i trener SWOS. Wychowawca i trener wielu olimpijczyków, mistrzów świata i Europy. Jeden z inicjatorów wprowadzenia w Polsce klasy Cadet i Hornet. Vice Prezes PZŻ ds. sportu. Trener reprezentacji Polski na IO w Meksyku 1968 r (Acapulco) i IO w Monachium 1972 r (Kilonia). W latach 1980-92 trener koordynator PZŻ. Przez ponad 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w żeglarskiej działalności sportowej w Warszawie i na terenie całej Polski. Wybitna osobowość żeglarska. Znakomity trener, wychowawca i działacz. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi (uczestnik Powstania Warszawskiego), związkowymi i żeglarskimi. Członek honorowy PZZ i WOZŻ.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
W dniu 9 stycznia 2016 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia HALS nadało tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia następującym członkom Stowarzyszenia HALS:
Janusz Arszyłowicz
Urodzony w 1928 roku w Grodzisku Mazowieckim. Jest wybitną osobowością o znakomitych umiejętnościach i bardzo dużej wiedzy żeglarskiej. Żeglarstwo uprawia od 1950 roku. Najwyższy stopień żeglarski Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał w 1962r. Członek Klubu Żeglarskiego „REJSY” od 1954 roku do chwili obecnej. Przez 16 lat Komandor tegożKlubu. Uczestniczył w 49 rejsach morskich w tym w 42 rejsach pełnił funkcje kapitana. Za rejs na Spitsbergen uzyskał drugą nagrodę Rejs Roku. Instruktor żeglarstwa, wykształciłtysiące żeglarzy w bardzo trudnej sztuce morskiego żeglarstwa. Od ponad 35 lat egzaminował na stopnie kapitańskie w Polskim Związku Żeglarskim, będąc przez wiele kadencji przewodniczącym warszawskiego oddziału Centralnej Komisji Egzamoinacyjnej. W latach 2005 – 2009 pełnił funkcje Przewodniczącęgo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZZ. Wieloletni członek władz Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W latach 1955-1963 współorganizator i wykładowca na kursach dla studentów Politechniki Warszawskiej. Zasłużony działacz PTTK.
Marek Berkowski
Urodzony w 1944 roku w Warszawie. Działalność szkoleniowa w Polskim Związku Żeglarskim, Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Żeglarskim i w klubach żeglarskich (Harcerski Ośrodek Wodny Chorągwi Stołecznej ZHP Warszwa ). Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej od 1974 r. Instruktor żeglarstwa, instruktor wykładowca. Prowadzenie i organizacja szkolenia instruktorów żeglarstwa od 1970 r do chwili obecnej, szkolenie i egzaminy na jachtowego sternika morskiego i kapitanów jachtowych od 1976 r. Działalność organizacyjna we władzach żeglarskich, w klubach, komisji szkolenia WOZŻ i PZŻ. Delegat WOZŻ na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. Autor i współautor szeregu książek szkoleniowych o tematyce żeglarskiej. Profesor Politechniki Szczecińskiej 2002-2004 – współorganizator utworzenia laboratorium wzrostu kryształów w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej, odznaczony medalem zasłużony dla Politechniki Szczecińskiej. Od 2005 r. profesor nauk technicznych. Autor i współautor około 300 publikacji naukowych. Wybitna osobowość i działacz żeglarski. Niekwestionowany autorytet.
Jacek Czajewski
rodzony w 1936 roku w Warszawie. Wybitna osobowość i autorytet żeglarski. Znakomita i obszerna wiedza z tematów żeglarskich. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, Instruktor Żeglarstwa PZŻ. Prowadził dziesiątki kursów i egzaminów żeglarskich. Wieloletni aktywny działacz klubów żeglarskich „Rejsy” i JK Politechniki Warszawskiej.Wieloletni członek Zarządu WOZŻ i członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ. Członek Władz PZŻ.Stały współpracownik miesięcznika ŻAGLE. Autor i współautor podręczników i książek żeglarskich w tym: Encyklopedia żeglarstwa, Nawigacja żeglarska, Meteorologia żeglarska.Dyrektor i nauczyciel „Szkoły pod żaglami”. Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału w latach 1988-1999. Nadal aktywnie prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Przeprowadza badania związane z dokładnością GPS.
Jerzy Dąbrowski
Swoją drogę żeglarską rozpoczął 1949 roku w Lidze Morskiej w Wyszkowie. W 1951 roku uzyskuje patent żeglarza jachtowego, a w 1952 r. patent sternika jachtowego. W latach 1954 -1965 członek a także Prezes LPŻ (LOK) Wyszków. Od 1955 roku do chwili obecnej członek ŻKT Rejsy będąc wielokrotnie we władzach tego Klubu. Od samego początku bardzo aktywnie uczestniczy w działalności szkoleniowej. W latach 1957 – 1958 i 1968 – 1975 członek Komisji Szkolenia WOZŻ, a od 1969 roku jej Przewodniczący. W latach 1969 – 1976 członek Zarządu WOZŻ, pełniąc przez większość czasu funkcję Vice Prezesa ds. Szkolenia. W 1970 roku uzyskuje stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ i patent Jachtowego Kapitana Żeglugi Bałtyckiej. Od 1969 roku członek Głównej Komisji Szkolenia PZŻ, a w latach 1973-1991 jej Przewodniczący i Vice Prezes ds. Szkolenia PZŻ. Od 1973 do chwili obecnej delegat WOZŻ na Sejmiki PZŻ. Przez szereg kadencji członek Komisji Rewizyjnej WOZŻ i PZŻ, obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ. Jest w latach 1975 – 1992 przedstawicielem PZŻ we władzach ISSA. Przez ok. 40 lat bardzo aktywnie uczestniczy w szkoleniu i egzaminowaniu na stopnie żeglarskie i instruktorskie. Wybitny instruktor i działacz żeglarski. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i żeglarskimi. Kapitan Jachtowy, Instruktor Wykładowca PZŻ, Członek Honorowy PŻŻ.
 
Zbigniew Dąbrowski
 
Klemens Grzegorski
 
Andrzej Panicz
Gratualcje w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenai HALS.

Aby zostać członkiem (zwyczajnym) Stowarzyszenia HALS należy:
-
spełnić warunki określone w Statucie Stowarzyszenia HALS (zobacz),
-
wypełnić deklarację członkostwa (druk),
-
uzyskać dwie niezależne, pisemne opinie od członków Stowarzyszenia (druk),
-
złożyć zestaw wymaganych dokumentów do biura Stowarzyszenia (uzupełnioną deklarację członkostwa i dwie pisemne opinie kandydata oraz podpisane zdjęcie legitymacyjne),
-
Zarząd podejmuje decyzję i informuje kandydata (pisemnie) o przyjęciu lub nieprzyjęciu  na członka Stowarzyszenia,
-
w przypadku przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia, należy dokonać stosownej wpłaty wpisowego i składki rocznej na dany rok kalendarzowy (zgodnie z treścią listu),
-
nowoprzyjęty członek Stowarzyszenia HALS po otrzymaniu legitymacji (zobacz) może nabyć w biurze Stowarzyszenia stosowną odznakę.
Podstawowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia HALS jest aktywna działalność programowa, stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i terminowe opłacanie składek członkowskich.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin ten ustanowiony został podczas Walnego Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS w dniu 17 października 2009 roku w Warszawie i stanowi podstawę działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia HALS.
R E G U L A M I N
Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS
§ 1
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Hals zwana dalej Komisją wykonuje swoje zadania na posiedzeniach jak również w drodze działalności członków Komisji.
§ 2
Skład i kompetencje Komisji określają postanowienia zawarte w § 21, 22, 23 Statutu Stowarzyszenia Hals.
§ 3
1.
Posiedzenia zwyczajne odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Komisję rocznym planem pracy.
2.
Posiedzenia nie przewidziane w rocznym planie pracy są posiedzeniami nadzwyczajnymi.
§ 4
1.
Na początku kadencji Komisja uchwala program swego działania na cały jej okres.
2.
Komisja uchwala szczegółowy zakres obowiązków członków Komisji.
§ 5
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, lub w jego imieniu wiceprzewodniczący ustalając jednocześnie projekt porządku obrad. Terminy posiedzeń Komisji mogą być określone w rocznym planie pracy Komisji.
§ 6
1.
Posiedzenie nadzwyczajne Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, lub na żądanie co najmniej połowy członków Komisji, wskazujące przedmiot obrad.
2.
Posiedzenie nadzwyczajne powinno się odbyć nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
§ 7
O zwołaniu posiedzenia członkowie Komisji powinni być powiadomieni nie później, niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu, członkowie Komisji powinni otrzymać całość materiałów wynikających z porządku obrad.
§ 8
Obrady na posiedzeniach są jawne. W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy, przewodniczący obrad z własnej inicjatywy albo na wniosek członków Komisji może zarządzić poufność obrad.
§ 9
1.
Przewodniczący otwiera posiedzenie i przewodniczy obradom. W razie jego nieobecności obradom przewodniczy wiceprzewodniczący.
2.
Komisja może obradować przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji
§ 10
1.
Protokół posiedzenia Komisji sporządza protokolant. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
2.
Protokół otrzymują członkowie Komisji.
§ 11
1.
Postanowienia Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
2.
Postanowienia Komisji podpisuje przewodniczący obrad
§ 12
Obsługą prac Komisji zajmuje się Biuro Stowarzyszenia.
§ 13
Niniejszy regulamin pracy Komisji wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.