Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

REGULAMIN WINDSURFINGOWYCH LICENCJI SZKOLENIOWYCH HALS

 

I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

1. „Windsurfingowa Licencja Szkoleniowa HALS”, zwana dalej Licencją, jest tytułem stwierdzającym, że jej posiadacz realizuje na wysokim poziomie szkolenie z zakresu żeglarstwa deskowego.
2. Posiadaczem Licencji, zwanym dalej Licencjobiorcą, może być osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kompetencje z zakresu żeglarstwa deskowego.
3. Występują dwa rodzaje Licencji:
BIAŁA ( – jedna gwiazdka) – nadawana osobom fizycznym (instruktorom), określa bardzo wysoki poziom szkolenia windsurfingowego,
BŁĘKITNA – nadawana osobom fizycznym (początkującym instruktorom), określa odpowiednio wysoki poziom szkolenia windsurfingowego.
4. Dokumentami Licencji są:
a) wniosek o nadanie Licencji,
b) decyzja nadania Licencji,
c) dokument posiadania Licencji,
d) oznaka Licencji (m.in. proporzec),
e) decyzja o zawieszeniu lub odebraniu Licencji.

II. WARUNKI UZYSKANIA LICENCJI I KORZYSTANIA Z NIEJ

1. Licencjobiorca organizuje i prowadzi szkolenie żeglarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi żeglarstwa i szkolenia żeglarskiego.
2. Licencjobiorca organizuje i prowadzi szkolenie żeglarskie zgodnie z zaleceniami i zasadami określonymi przez Stowarzyszenie HALS.
3. Licencjobiorca ma obowiązek prowadzić szkolenie windsurfingowe na poprawnie wyposażonym sprzęcie.
4. Szkolenie windsurfingowe zabezpieczone musi być niezbędnym sprzętem ratowniczym, wyposażeniem ratunkowym i kompetentną jego obsługą.
5. Szkolenie windsurfingowe prowadzone musi być na akwenie spełniającym warunki do bezpiecznego i poprawnego szkolenia.
6. Osoby ubiegające się o przyznanie BŁĘKITNEJ Windsurfingowej Licencji Szkoleniowej HALS, powinny prowadzić szkolenie z zakresu żeglarstwa deskowego co najmniej od jednego roku.
7. Osoby ubiegające się o przyznanie BIALEJ Windsurfingowej Licencji Szkoleniowych HALS, muszą organizować i prowadzić szkolenie z zakresu żeglarstwa deskowego co najmniej od dwóch lat.
8. Realizację programów szkolenia z zakresu żeglarstwa deskowego zawartych w Systemie Szkolenia Windsurfingowego HALS mogą prowadzić tylko posiadacze odpowiednich Windsurfingowych Licencji Szkoleniowych HALS, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków określonych niniejszym Regulaminem.
9. Osoba fizyczna będąca posiadaczem BIAŁEJ lub BŁĘKITNEJ Windsurfingowej Licencji Szkoleniowej HALS musi być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia HALS.
10.W przypadku szkolenia osób niepełnoletnich Licencjobiorca, jak i jego kadra szkoleniowa, ma obowiązek posiadać dodatkowe uprawnienia, określone odpowiednimi przepisami państwowymi.
11.Wymagania uzyskania i korzystania z BŁĘKITNEJ Windsurfingowej Licencji Szkoleniowej HALS:
– odbycie okresowej Unifikacji Windsurfingowej HALS lub jej aktualizacja.
12.Wymagania uzyskania i korzystania z BIAŁEJ Windsurfingowej Licencji Szkoleniowej HALS:
– posiadanie uprawnień do prowadzenia samodzielnego szkolenia z zakresu żeglarstwa deskowego (np.. Instruktora Sportu w dyscyplinie windsurfing),
– odbycie okresowej Unifikacji Windsurfingowej HALS lub jej aktualizacja,
– co najmniej jednokrotne kierowanie szkoleniem z zakresu żeglarstwa deskowego (funkcja Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego – KWŻ).

III. NADAWANIE I COFANIE LICENCJI

1. Windsurfingowa Licencja Szkoleniowa HALS nadawana jest bezterminowo. Skorygowane wymagania posiadania Licencji mogą obowiązywać dla Licencjobiorców dopiero od następnego roku kalendarzowego.
2. Nadawanie, zawieszenie i cofanie Licencji dokonuje Zarząd Stowarzyszenia HALS.
3. Sprawami Licencji zajmuje się Zespół ds. Licencji Windsurfingowych powołany przez Zarząd Stowarzyszenia HALS.
4. Nadanie Licencji następuje na pisemny wniosek zainteresowanych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez upoważnioną osobę będącą członkiem Zespołu ds. Licencji.
5. Cofnięcie lub zawieszenie Licencji może nastąpić w przypadku:
– niespełniania warunków organizacyjno-sprzętowych uzyskania Licencji,
– nierealizowania programów szkolenia zgodnie z Systemem Szkolenia Windsurfingowego HALS,
– niedokonania w terminie, obowiązującej w danym roku, opłaty za posiadaną Licencję i składki członkowskiej Stowarzyszenia HALS.
6. Cofnięcie lub zawieszenie Licencji skutkuje odpowiednio cofnięciem lub zawieszeniem prawa do realizowania szkolenia zgodnie z zapisami Systemu Szkolenia Windsurfingowego HALS.
7. Zawieszenie Licencji obowiązuje do jego odwołania, po spełnieniu wymagań stawianych przez Zarząd Stowarzyszenia HALS na wniosek Zespołu ds. Licencji, nie ma to jednak wpływu na wnoszenie opłat rocznych z tytułu jej posiadania.
8. Licencjobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Windsurfingowej Licencji Szkoleniowej HALS. Wypowiedzenie to będzie obowiązywać od następnego roku kalendarzowego, licząc od daty wypowiedzenia.

IV. OPŁATY

1. O wysokości, terminie i sposobie wnoszenia opłat rocznych za posiadanie Licencji decyduje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia HALS.
2. Zmiana wysokości opłaty rocznej może być dokonana tylko uchwałą Zarządu Stowarzyszenia HALS i obowiązuje od następnego roku kalendarzowego.
3. W pierwszym roku posiadania BŁEKITNEJ lub BIAŁEJ Licencji Windsurfingowej HALS, Licencjobiorca zwolniony jest z wnoszenia rocznej opłaty za jej posiadanie.
4. Opłata roczna za posiadanie Licencji wnoszona jest niezależnie od faktu korzystania z niej lub ewentualnego jej zawieszenia.
5. Cofnięcie Licencji w danym roku kalendarzowym skutkuje ustaniem wymagalności opłaty rocznej za rok następny.

V. OBOWIĄZKI I PRAWA

1. Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Windsurfingowych Licencji Szkoleniowych HALS.
2. BŁĘKITNA Windsurfingowa Licencja Szkoleniowa HALS uprawnia do realizowania programów szkolenia windsurfingowego, określonego w Systemie Szkolenia Windsurfingowego HALS, pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej BIAŁĄ Windsurfingową Licencję Szkoleniową HALS.
3. BIAŁA Windsurfingowa Licencja Szkoleniowa HALS uprawnia do organizowania i realizowania programów szkolenia windsurfingowego, określonego w Systemie Szkolenia Windsurfingowego HALS.
4. Licencjobiorca ma obowiązek zgłaszania realizacji każdego z organizowanych szkoleń do Biura Stowarzyszenia HALS, najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia.
5. Szkolenie prowadzone musi być według zasad organizacji szkolenia i metodyki opracowanych przez Stowarzyszenie HALS.
6. Licencjobiorca będący organizatorem szkolenia windsurfingowego ma obowiązek przechowywać dokumentację prowadzonych przez siebie szkoleń (w tym załączników do wniosków o nadanie certyfikatów) przez okres co najmniej pięciu lat.
7. Podczas realizacji programów Systemu Szkolenia Windsurfingowego HALS niezbędne jest stosowanie przez Licencjobiorcę właściwych materiałów szkoleniowych i druków.
8. Licencjobiorca ma obowiązek być oznakowany w trakcie realizacji programów Systemu Szkolenia Windsurfingowego HALS, właściwymi znakami Licencji (np. proporcem posiadanej Licencji).
9. Posiadacz Licencji ma prawo do:
a) posługiwania się jej tytułem i oznaką Licencji,
b) umieszczenia informacji o nim w wykazie posiadaczy Licencji na internetowej stronie Stowarzyszenia HALS oraz publikowania informacji o swojej działalności związanej z realizacją programów Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS.
9. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Licencji, Licencjobiorca traci prawa posiadacza Licencji i ma obowiązek natychmiastowego zaprzestania posługiwania się jej znakami.

VI. KOŃCOWE POSTANOWIENIA

1. Regulamin nadawania Licencji obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia HALS.
2. Zmiana Regulaminu Windsurfingowych Licencji Szkoleniowych HALS może być dokonana jedynie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia HALS.
3. Zasady realizacji Licencji nie mogą być zmienione dla Licencjobiorcy w trakcie sezonu żeglarskiego i obowiązują od następnego roku kalendarzowego.
4. Zasady nadzoru nad prawidłowym wywiązywaniem się Licencjobiorcy z obowiązków określonych w Regulaminie Windsurfingowych Licencji Szkoleniowych HALS, opiniowania o przyznanie, zawieszenie lub cofnięcie Licencji określone są w Regulaminie Pracy Zespołu ds. Licencji.

Załącznik nr1

Szczegółowe definicje i warunki realizacji szkolenia

1. Sala do prowadzenia zajęć teoretycznych powinna być wyposażona we właściwe środki dydaktyczne, m.in. tablicę, rzutnik multimedialny i ekran.
2. Warunkiem prowadzenia szkolenia w ramach dowolnego programu Systemu Szkolenia Windsurfingowego HALS jest okresowe odbywanie przez instruktora Windsurfingowej Unifikacji Szkoleniowej HALS, zakończone wydaniem na czas określony, stosownego zaświadczenia. Prowadzenie szkolenia bez aktualnego zaświadczenia o odbyciu unifikacji jest niedozwolone.