Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

System szkolenia instruktorów motorowodnych HALS

Uwaga: Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie w całości lub części Systemu szkolenia instruktorów  HALS  bez zgody SITŻ HALS, narusza jego autorskie prawa i jest zabronione.

 

Sport powszechny
dyscyplina sport motorowodny

Zarząd Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS uchwałą z dnia 22.07.2016 r. przyjął System Szkolenia Instruktorów HALS sportu powszechnego w dyscyplinie sport motorowodny. System uwzględnia wymagania określone w Art. 41 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., z późniejszymi zmianami.

 

§ 1. Stopnie instruktorskie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS ustanawia niżej wymienione stopnie instruktorów sportu powszechnego w dyscyplinie sport motorowodny:
a) Instruktor Sportu Motorowodnego HALS – skrót ISM HALS (poziom 3 RKZ)
b) Instruktor Wykładowca Motorowodny HALS – skrót IWM HALS (poziom 6 RKZ)
§ 2. Warunki uzyskania stopni instruktorskich
1. Instruktor Sportu Motorowodnego HALS :
a) ukończenie 18 roku życia,
b) posiadanie średniego wykształcenia,
c) posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego,
d) posiadanie umiejętności pływania,
e) posiadanie stażu w rejsach śródlądowych lub morskich w wymiarze 100 godzin samodzielnego prowadzenia rejsu jachtem motorowodnym lub żaglowym;
f) ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
2. Instruktor Wykładowca Motorowodny HALS:
a) posiadanie stopnia Instruktora Sportu Motorowodnego HALS,
b) ukończenie 25 roku życia,
c) posiadanie wyższego wykształcenia co najmniej na poziomie studiów II stopnia,
d) posiadanie patentu morskiego sternika motorowodnego lub patentu kapitana motorowodnego,
e) posiadanie statusu członka Stowarzyszenia HALS,
f) posiadanie stażu szkoleniowego na patenty żeglarskie lub motorowodne w wymiarze 20 dni szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat lub posiadanie stażu szkolenia na certyfikaty HALS w wymiarze 20 dni szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat
g) posiadanie stażu w szkoleniu na motorowodnych lub żeglarskich kursach instruktorskich z pełnienia funkcji instruktora na co najmniej dwóch kursach w okresie ostatnich 5 lat,
h) posiadanie stażu egzaminacyjnego z pełnienia co najmniej dwa razy funkcji Członka Komisji Egzaminacyjnej na motorowodnym lub żeglarskim egzaminie instruktorskim w okresie ostatnich 5 lat,
i) co najmniej jeden staż z pkt. g) i h) prowadzony jest pod nadzorem Instruktora Wykładowcy Żeglarstwa HALS, będącego zarazem promotorem prowadzącym i opiniującym staż kandydata na Instruktora Wykładowcę Motorowodnego HALS,
j) udział w unifikacji Instruktorów Wykładowców HALS, na której zobowiązany jest wygłosić referat z tematyki określonej przez promotora danego kandydata,
k) uzyskanie pozytywnej opinii promotora prowadzącego dany staż kandydacki,
l) zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z oceną pozytywną.
§ 3. Uprawnienia instruktorów

1. Instruktor Sportu Motorowodnego HALS posiada uprawnienia do:
a) organizowania i prowadzenia szkolenia motorowodnego w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
b) pełnienia funkcji przewodniczącego, członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na państwowe patenty motorowodne w zakresie do posiadanego patentu włącznie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych przepisami państwowymi,
c) prowadzenia szkolenia na kursach Instruktorskich motorowodnych,
d) pełnienia funkcji Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień Instruktora Sportu Motorowodnego HALS.
Uprawnienia są ważne 5 lat od momentu uzyskania. Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat uzyskuje się poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS.
2. Instruktor Wykładowca Motorowodny HALS posiada uprawnienia do:
a) pełnienia wszystkich funkcji Instruktora Sportu Motorowodnego HALS,
b) pełnienia funkcji KWŻ-ta na kursie na stopień Instruktora Sportu Motorowodnego HALS oraz n kursach motorowodnych,
c) pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Członka Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień Instruktora Sportu Motorowodnego HALS oraz egzaminie kwalifikacyjnym na stopień Instruktora Wykładowcy Motorowodnego HALS.
d) prowadzenia unifikacji instruktorskich HALS,
e) potwierdzania stażu szkoleniowego na kursach instruktorskich HALS,
f) pełnienia funkcji promotora kandydata na stopień Instruktora Wykładowcy Motorowodnego HALS. Uprawnienia są ważne przez pięć lat od momentu ich uzyskania, Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez:
– uczestnictwo w unifikacji instruktorów Wykładowców Motorowodnych HALS,
– prowadzenie co najmniej jednej unifikacji instruktorskiej HALS,
– opracowanie co najmniej jednego referatu wygłoszonego na unifikacji dla Instruktorów
Wykładowców Motorowodnych HALS lub opublikowanie artykułu bądź napisanie skryptu, podręcznika na temat sportu lub szkolenia motorowodnego.
§ 4. Zasady organizacji szkolenia na stopnie instruktorskie HALS

1. Organizacja i prowadzenie szkolenia instruktorskiego.
Do organizacji i prowadzenia szkolenia na stopnie instruktorskie HALS według zasad określonych w niniejszym Systemie Szkolenia Instruktorów HALS, uprawnione są:
a) Zespół Szkolenia instruktorskiego HALS – wszystkie rodzaje kursów i unifikacji instruktorskich HALS,
b) Podmioty posiadające odpowiednią licencję szkoleniową HALS, upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia HALS – odpowiednie rodzaje kursów instruktorskich HALS.
2. Procedury zgłaszania i zatwierdzania szkolenia instruktorskiego HALS:
a) kurs zgłaszany jest do Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem, zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy program kursu opracowany przez KWŻ-ta,
b) kurs zatwierdzany jest przez Przewodniczącego Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS lub wyznaczonego przez niego innego członka zespołu najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem, zatwierdzony kurs otrzymuje odpowiedni numer ewidencyjny,
c) osoba wymieniona w pkt b) ma prawo nie zatwierdzić wniosku o organizację kursu instruktorskiego HALS, jeżeli wniosek jest niekompletny lub nie spełnia wszystkich wymaganych warunków określonych w niniejszym Systemie.
3. Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej kursów instruktorskich HALS:
a) Kurs na stopień Instruktora Sportu Motorowodnego HALS:
– KWŻ – Instruktor Wykładowca Motorowodny HALS posiadający aktualne uprawnienia,
– instruktor – Instruktor Wykładowca Motorowodny HALS lub Instruktor Sportu Motorowodny HALS posiadający aktualne uprawnienia,
b) Przy prowadzeniu zajęć specjalistycznych możliwe jest nie spełnianie warunków określonych w pkt. 3. a),b),c),d), zajęcia takie muszą być jednak prowadzone pod nadzorem KWŻ-ta.
4. Wymagania dotyczące bazy i sprzętu szkoleniowego na kursach instruktorskich HALS:
a) podstawowym jachtem wykorzystywanym do szkolenia praktycznego powinien być: jacht motorowy wyposażony w silnik o mocy min 10 KW,
b) jachty powinny posiadać występujący obecnie osprzęt na tego typu jachtach,
c) pomost lub nabrzeże powinno być o długości manewrowej co najmniej 20 m, wyposażone w urządzenia cumownicze; głębokość wody przy pomoście oraz jego usytuowanie powinno umożliwić w niezakłócony sposób wykonywanie manewrów dojścia i odejścia od nabrzeża,
d) akwen pozwalający w niezakłócony sposób prowadzić szkolenie praktyczne, powinien być wyposażony w boję manewrową,
e) sala wykładowa pozwalająca w niezakłócony sposób prowadzić szkolenie teoretyczne; wyposażona w ekran, rzutnik, co najmniej jedną tablicę,
f) baza socjalna z zapleczem gastronomicznym oraz dostępem do toalety,
g) w przypadku szkolenia stacjonarnego możliwość noclegu dla kadry i wszystkich uczestników kursu.
5. Wymagania dotyczące dokumentacji kursów instruktorskich HALS:
a) dokumentację kursu instruktorskiego prowadzi i odpowiada za jej kompletność i poprawność KWŻ kursu,
b) dokumentacja kursu organizowanego przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS przechowywana jest w Biurze HALS,
c) dokumentacja kursu organizowanego przez inny upoważniony podmiot przechowywana jest w danym podmiocie,
d) wykaz niezbędnych dokumentów kursu:
– wniosek i decyzja o zatwierdzeniu kursu,
– dziennik kursu zawierający: listę kadry szkolącej, listę uczestników, wykaz obecności na zajęciach, szczegółowy harmonogram szkolenia, zbiór rozkazów dziennych, wykaz przeprowadzonych zajęć,
– karty szkoleniowe uczestników kursu.
6. Czas i forma szkolenia instruktorskiego HALS
Kurs na stopień Instruktora Sportu Motorowodnego HALS – minimum 7 dni. Dopuszcza się dowolna formę organizacyjną kursu.
7. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS
1. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS organizowanym przez licencjonowane podmioty prowadzi Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
2. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS organizowanym przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS prowadzi Zarząd HALS.
3. KWŻ kursu ma obowiązek udostępnić dokumentację kursu przedstawicielowi uprawnionej instytucji nadzorującej dany kurs.
4. W przypadku stwierdzenia przez instytucję nadzorującą nieprawidłowości w procesie szkolenia lub organizacji kursu, KWŻ kursu lub jego organizator jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wskazane nieprawidłowości.
5. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w procesie szkolenia lub organizacji kursu, a także nie usuniętych nieprawidłowości wskazanych przez instytucję nadzorującą, Zarząd HALS ma prawo zawiesić, do czasu usunięcia nieprawidłowości, szkolenie na kursie lub też odwołać kurs.
6. Z każdej kontroli kursu powinien być sporządzony protokół kontrolny, podpisany przez osobę kontrolującą i KWŻ-ta. Protokół powinien być niezwłocznie przekazany do organizatora szkolenia i do Zarządu HALS.
8. Dodatkowe wymagania i ustalenia organizacyjne oraz szkoleniowe dotyczące kursów instruktorskich HALS
1. Wszyscy uczestnicy szkolenia oraz kadra szkoląca podczas szkolenia praktycznego mają obowiązek mieć założone kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne.
2. Wszyscy uczestnicy szkolenia powinni być ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. Kadra szkoląca powinna posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC. Sprzęt wykorzystywany do szkolenia powinien być ubezpieczony w zakresie szkolenia żeglarskiego.
3. Za prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i szkoleniowej danego kursu odpowiada KWŻ. Obowiązujące wzory druków organizacyjnych i szkoleniowych są zawarte w załączniku do niniejszego Systemu Szkolenia Instruktorów HALS.
4. Dokumentacja organizacyjna i szkoleniowa kursu po zakończeniu szkolenia przechowywana jest przez organizatora kursu.
5. Dzienny czas szkolenia praktycznego i teoretycznego nie powinien przekraczać 9 godzin lekcyjnych.
6. Minimalna ilość uczestników szkolenia na kursach instruktorskich to 3 osoby.
7. Na jachcie podczas szkolenia praktycznego nie może być mniej niż dwóch i więcej niż sześciu uczestników szkolenia.
8. Każdy dzień szkolenia powinien rozpoczynać się apelem porannym, prowadzonym zgodnie z zasadami etykiety żeglarskiej, ceremoniału i tradycji żeglarskiej.
9. Szkolenie na kursie może zakończyć się dopiero po przerobieniu wymaganego materiału szkoleniowego określonego w niniejszym Systemie Szkolenia Instruktorskiego HALS.
10. W przypadku niemożliwości przerobienia wymaganego materiału szkoleniowego, kurs powinien być przedłużony i nadal realizowany w poprawnej formie organizacyjnej.
11. Ze względu na bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne organizator szkolenia ma prawo odwołać kurs lub przesunąć na inny termin.
12. Organizator szkolenia powinien niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić Zespół szkolenia instruktorskiego HALS lub Zarząd HALS o każdym przypadku przedłużenia kursu, zawieszenia lub odwołania, podając przyczyny tej decyzji.
13. Do kursów instruktorskich HALS mogą być dopuszczeni kandydaci spełniający odpowiednie warunki wymienione w § 2.
14. Warunki ukończenia kursu i uzyskania dokumentu ukończenia szkolenia na danym kursie:
a) uczestnictwo w kursie, na którym został przerobiony kompletny materiał szkoleniowy wymagany w danym szkoleniu,
b) uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych podczas danego szkolenia.
§ 5. Zasady organizacji egzaminów instruktorskich HALS

1. Organizatorem egzaminów instruktorskich HALS jest Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
2. Egzaminy na stopnie instruktorskie HALS mogą być organizowane w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada danego roku kalendarzowego.
3. Egzamin instruktorski dla danego szkolenia instruktorskiego może się odbyć dopiero po zakończeniu tego szkolenia.
4. Organizator szkolenia składa najpóźniej 14 dni przed terminem planowanego egzaminu wniosek o organizację egzaminu i powołanie Komisji Egzaminacyjnej zwanej dalej KE.
5. Upoważniona przez Zarząd HALS osoba, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu zatwierdza wniosek o organizację egzaminu i powołuje Komisję Egzaminacyjną na dany egzamin.
6. Baza i sprzęt egzaminacyjny powinny spełniać warunki określone w §4. pkt. 4.
7. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ma prawo odwołać lub zawiesić rozpoczęcie egzaminu instruktorskiego, jeżeli stwierdzi, że sprzęt lub baza egzaminacyjna nie spełniają wymogów określonych w § 4 pkt.4. lub jeżeli przeprowadzenie egzaminu zagraża bezpieczeństwu jego uczestników. O zaistniałej sytuacji Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadamia niezwłocznie organizatora egzaminu. W przypadku zawieszenia rozpoczęcia egzaminu organizator egzaminu ma obowiązek jak najszybciej usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli nie zostanie to zrealizowane, egzamin zostaje odwołany. Organizator egzaminu może zaproponować inne miejsce do przeprowadzenia egzaminu, ale wtedy należy przeprowadzić procedurę opisaną w pkt. 5.
8. Część praktyczną egzaminu z demonstracji metodycznej można przeprowadzić wyłącznie przy stanie siły wiatru 1 – 4 °B.
9. Z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych lub innych przyczyn zagrażających bezpieczeństwu jego uczestników, egzamin instruktorski może zostać przerwany i dokończony w innym terminie. Przerwany egzamin powinien być dokończony w tym samym miejscu i przez ten sam skład KE.
10. Wszyscy członkowie KE powinni posiadać aktualne uprawnienia instruktorskie HALS.
11. Skład Komisji Egzaminacyjnej na stopień Instruktor Sportu Motorowodnego HALS:
– skład KE od 2 do 3 członków,
– Przewodniczący KE – IWM HALS,
– Sekretarz KE – co najmniej ISM HALS,
– od 0 do 1 Egzaminatorów KE – każdy co najmniej ISM HALS,
– w dwuosobowym składzie KE, Sekretarz KE pełni dodatkowo funkcję Egzaminatora KE, musi jednak wtedy spełniać warunki takie jak Egzaminator KE.
12. Warunki dopuszczenia do egzaminu instruktorskiego:
a) przedłożenie dokumentu ukończenia szkolenia na dany stopień instruktorski,
b) przedłożenie oryginałów wymaganych dokumentów osobistych,
c) przedłożenie wymaganych dokumentów stażowych,
d) wypełnienie i podpisanie karty egzaminacyjnej,
e) wniesienie opłaty egzaminacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem HALS.
13. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje Przewodniczący KE.
14.Egzamin na stopień ISM HALS z części praktycznej zdaje się na odpowiednim jachcie motorowym, spełniającym warunki opisane w §4. pkt. 4.
15. Ustala się następujące oceny na egzaminie instruktorskim:
a) pozytywne: dostateczny (3), dobry (4), bardzo dobry (5),
b) negatywna: niedostateczny (2).
16. Warunkiem zdania egzaminu instruktorskiego na ocenę pozytywną jest zdanie wszystkich elementów egzaminu na ocenę pozytywną.
17. W przypadku uzyskania co najmniej jednej oceny negatywnej, egzamin instruktorski uważa się za niezdany.
18. Osoba, która nie zdała egzaminu instruktorskiego, może w dowolnym terminie ponownie przystąpić do kolejnego egzaminu na dany stopień instruktorski.
19. Dokumentacja egzaminu instruktorskiego zawiera:
a) Protokół Komisji Egzaminacyjnej,
b) Listę Zbiorczą,
c) poszczególne Karty Egzaminacyjne osób przystępujących do egzaminu wraz ze skserowanymi wymaganymi dokumentami osobistymi,
d) rozliczenie finansowe egzaminu,
e) Umowy organizatora egzaminu z członkami KE.
20. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji egzaminu odpowiada Sekretarz KE.
21. Za prawidłowo przeprowadzony egzamin pod względem organizacyjnym i merytorycznym odpowiada Przewodniczący KE.
22. Ustala się następujący podział łącznej kwoty wpłat za egzamin:
a) Stowarzyszenie HALS – 40%,
b) Komisja Egzaminacyjna – 60%,
23. Po zakończonym egzaminie organizator egzaminu ma obowiązek w ciągu 14 dni przekazać dokumentację egzaminu do Biura Stowarzyszenia HALS.
24.Upoważniona przez Zarząd HALS osoba zatwierdza dokumentację egzaminacyjną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach egzaminu, dokumenty należy w trybie pilnym uzupełnić. Za uzupełnienie dokumentacji egzaminu odpowiada Przewodniczący KE.
§ 6. Organizacja unifikacji instruktorskich HALS

1. Unifikacje instruktorskie HALS organizuje Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
2. Unifikację prowadzi wyznaczona przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS osoba posiadająca odpowiedni stopień Instruktora Wykładowcy Motorowodnego HALS, posiadająca aktualne uprawnienia instruktorskie.
3. Unifikacje instruktorskie dla Instruktorów Wykładowców Motorowodnych HALS mogą być łączone z unifikacjami dla Instruktorów Wykładowców Żeglarstwa HALS.
4. Zaliczeniem danej unifikacji jest obecność na wszystkich przeprowadzonych zajęciach.
§ 7. Nadawanie, zawieszanie, odbieranie uprawnień instruktorskich HALS

1. Stopnie instruktorskie HALS nadaje Zarząd HALS.
2. Data uchwały Zarządu HALS o nadaniu danej osobie stopnia instruktorskiego HALS jest datą uzyskania przez tę osobę odpowiedniego stopnia instruktorskiego HALS.
3. Przedłużenie uprawnień instruktorskich HALS zatwierdza Zarząd HALS.
4. W przypadku poważnych naruszeń prawa, zasad etyki żeglarskiej, niestosowania się do zapisów Systemów i Regulaminów HALS związanych z działalnością szkoleniową i egzaminacyjną lub niegodnego zachowania przez osobę posiadającą stopień instruktorski HALS, Zespół szkolenia instruktorskiego HALS ma prawo wnioskować do Zarządu HALS o zawieszenie lub odebranie tej osobie uprawnień instruktorskich HALS.
5. O zawieszenie lub odebranie uprawnień instruktorskich HALS może wnioskować do Zarządu HALS także inny statutowy organ HALS. W tym przypadku wymagana jest opinia Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS.
6. Zarząd HALS na podstawie wniosku o zawieszenie lub odebranie uprawnień instruktorskich podejmuje decyzję w drodze uchwały o zawieszeniu na określony okres lub odebraniu danej osobie uprawnień instruktorskich HALS. Od decyzji Zarządu HALS można odwołać się do Walnego Zgromadzenia HALS. Decyzja Walnego Zgromadzenia HALS jest ostateczna.
7. Szczegółowe zasady postępowania Zarządu HALS, związane z czynnościami zawieszania lub odbierania uprawnień instruktorskich HALS, określone będą dodatkową uchwałą Zarządu HALS.
§ 8. Obowiązki Instruktorów HALS

Obowiązkiem instruktora jest:
1. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i wymogami zawartymi w systemach szkoleniowych HALS.
2. Wykonywanie zadań szkoleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami państwowymi.
3. Postępowanie zgodne z wymogami etyki i etykiety żeglarskiej.
4. Wierność złożonemu przyrzeczeniu instruktorskiemu.
5. Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności żeglarskich oraz szkoleniowych.
6. Stosowanie w szkoleniu zasad bezpieczeństwa i dobrej praktyki żeglarskiej.
7. Podejmowanie wobec kandydatów na żeglarzy działań wychowawczych oraz promujących żeglarstwo.
§ 9. Ustalenia końcowe
1. Niniejszy System wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd HALS.