Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

Jak zostać członkiem HALS

Członkami Stowarzyszenia są:
– członkowie zwyczajni,
– członkowie wspierający,
– członkowie honorowi.

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, który posiada stopień (tytuł) instruktorski lub trenerski w dziedzinie żeglarstwa oraz stopień żeglarski. Wykaz branych pod uwagę stopni (tytułów) instruktorskich i trenerskich uchwala Walne Zgromadzenie.
  2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna działająca na terenie Unii Europejskiej lub osoba fizyczna będąca obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
  3. Członkiem honorowym może być osoba bardzo zasłużona dla działalności Stowarzyszenia lub żeglarstwa. Status członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
  4. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia po przedłożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej oraz niezależnych opinii wystawionych przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu nie podlega procesowi odwoławczemu.
  5. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem wspierającym określającej zakres i formy wspierania Stowarzyszenia.