Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

System szkolenia instruktorów narciarstwa i snowboardu HALS

System Szkolenia Instruktorskiego HALS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie w całości lub części niniejszego opracowania bez zgody SITŻ HALS narusza jego autorskie prawa i jest zabronione.

Sport powszechny

dyscyplina narciarstwo i snowboard

Zarząd Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS uchwałą z dnia 12.12.2019 r. przyjął System Szkolenia Instruktorów HALS sportu powszechnego w dyscyplinie narciarstwo i snowboard.
System uwzględnia wymagania określone w Art. 41 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami. Uzupełnienia zapisów Systemu zostały wniesione Uchwałą Zarządu SITZ HALS nr 1/01/24.

 

§ 1. Stopnie instruktorskie

 

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS ustanawia niżej wymienione stopnie instruktorów sportu powszechnego w dyscyplinie narciarstwo i snowboard:
  1. Instruktor Narciarstwa – skrót IN
  2. Instruktor Wykładowca Narciarstwa – skrót IWN
  3. Instruktor Snowboardu – skrót IS
  4. Instruktor Wykładowca Snowboardu – skrót IWS .
§ 2. Warunki uzyskania stopni instruktorskich

 

 1. Instruktor Narciarstwa :
  1. ukończenie 18 roku życia,
  2. posiadanie średniego wykształcenia,
  3. posiadanie dobrej umiejętności jazdy na nartach zjazdowych,
  4. ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
 2. Instruktor Wykładowca Narciarstwa :
  1. posiadanie stopnia Instruktora Narciarstwa ,
  2. ukończenie 25 roku życia,
  3. posiadanie wyższego wykształcenia co najmniej na poziomie studiów II stopnia,
  4. posiadanie statusu członka Stowarzyszenia HALS,
  5. posiadanie narciarskiego stażu szkoleniowego w wymiarze 30 dni szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat
  6. co najmniej część stażu szkoleniowego, min 5 dni, odbywało się pod nadzorem Instruktora Wykładowcy Narciarstwa, będącego zarazem promotorem prowadzącym i opiniującym staż kandydata na Instruktora Wykładowcę Narciarstwa ,
  7. uzyskanie pozytywnej opinii promotora prowadzącego dany staż kandydacki,
  8. udział w unifikacji Instruktorów Wykładowców Narciarstwa ,
  9. zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z oceną pozytywną.
 3. Instruktor Snowboardu :
  1. ukończenie 18 roku życia,
  2. posiadanie średniego wykształcenia,
  3. posiadanie dobrych umiejętności jazdy na snowboardzie,
  4. ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
 4. Instruktor Wykładowca Snowboardu :
  1. posiadanie stopnia Instruktora Snowboardu
  2. ukończenia 25 roku życia
  3. posiadanie wyższego wykształcenia co najmniej na poziomie studiów II stopnia
  4. posiadanie statusu członka Stowarzyszenia HALS
  5. posiadanie stażu szkoleniowego w szkoleniu trwającym łącznie minimum 30 dni,
  6. co najmniej część stażu szkoleniowego, min 5 dni, odbywało się pod nadzorem Instruktora Wykładowcy Snowboardu, będącego zarazem promotorem prowadzącym i opiniującym staż kandydata na Instruktora Wykładowcę Snowboardu,
  7. uzyskanie pozytywnej opinii promotora prowadzącego dany staż kandydacki,
  8. udział w unifikacji Instruktorów Wykładowców Snowboardu,
  9. zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.
§ 3. Uprawnienia instruktorów HALS

 

 1. Instruktor Narciarstwa posiada uprawnienia do samodzielnego szkolenia narciarskiego w oparciu o system szkoleniowy HALS.
  Uprawnienia są ważne 5 lat od momentu uzyskania. Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat uzyskuje się poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS.
 2. Instruktor Wykładowca Narciarstwa posiada uprawnienia do:
  1. samodzielnego szkolenia narciarskiego w oparciu o System szkoleniowy HALS,
  2. kierowania szkoleniem prowadzonym przez grupę Instruktorów Narciarstwa,
  3. prowadzenia szkolenia i egzaminowania na kursie na stopień Instruktora Narciarstwa HALS
  4. prowadzenia unifikacji Instruktorów Narciarstwa,
  5. kierowania stażem kandydackim i pełnienia funkcji promotora kandydata na stopień Instruktora Wykładowcy Narciarstwa,
  6. prowadzenie szkolenia na unifikacji Instruktorów Wykładowców Narciarstwa,
  7. prowadzenia unifikacji instruktorów wykładowców Narciarstwa,

   Uprawnienia są ważne przez pięć lat od momentu ich uzyskania.
   Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez:

   – uczestnictwo w unifikacji instruktorów Wykładowców Narciarstwa,

   – prowadzenie co najmniej jednej unifikacji instruktorskiej HALS,

   – opracowanie co najmniej jednego referatu wygłoszonego na unifikacji dla Instruktorów Wykładowców Narciarstwa lub opublikowanie artykułu bądź napisanie skryptu, podręcznika na temat szkolenia narciarskiego.

 3. Instruktor Snowboardu posiada uprawnienia do samodzielnego szkolenia snowboardowego w oparciu o System szkoleniowy HALS. Uprawnienia są ważne 5 lat.

  Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS,

 4. Instruktor Wykładowca Snowboardu posiada uprawnienia do:
  1. samodzielnego szkolenia narciarskiego w oparciu o system szkoleniowy HALS,
  2. kierowania szkoleniem prowadzonym przez grupę Instruktorów Snowboardu,
  3. prowadzenia szkolenia i egzaminowania na kursie na stopień Instruktora Snowboardu;
  4. prowadzenia unifikacji Instruktorów Snowboardu HALS,
  5. kierowania stażem kandydackim i pełnienia funkcji promotora kandydata na stopień Instruktora Wykładowcy Snowboardu,
  6. prowadzenie szkolenia na unifikacji Instruktorów Wykładowców Snowboardu,
  7. prowadzenia unifikacji Instruktorów Wykładowców Snowboardu.

   Uprawnienia są ważne przez pięć lat od momentu ich uzyskania. Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez:

   – uczestnictwo w unifikacji instruktorów Wykładowców Snowboardu,

   – prowadzenie co najmniej jednej unifikacji instruktorskiej,

   – opracowanie co najmniej jednego referatu wygłoszonego na unifikacji dla Instruktorów Wykładowców Snowboardu HALS lub opublikowanie artykułu bądź napisanie skryptu, podręcznika na temat szkolenia narciarskiego.

§ 4. Zasady organizacji szkolenia na stopnie instruktorskie HALS

 

 1. Organizacja i prowadzenie szkolenia instruktorskiego.
Do organizacji i prowadzenia szkolenia na stopnie instruktorskie HALS według zasad określonych w niniejszym Systemie Szkolenia Instruktorów HALS, uprawnione są:
  1. Zespół Szkolenia instruktorskiego HALS – wszystkie rodzaje kursów i unifikacji instruktorskich HALS,
  2. Podmioty posiadające odpowiednią licencję szkoleniową HALS, upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia HALS – odpowiednie rodzaje kursów instruktorskich HALS,
 1. Procedury zgłaszania i zatwierdzania szkolenia instruktorskiego HALS:
  1. kurs zgłaszany jest do Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem, zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy program kursu opracowany przez kierownika szkolenia,
  2. kurs zatwierdzany jest przez Przewodniczącego Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS lub wyznaczonego przez niego innego członka zespołu najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem, zatwierdzony kurs otrzymuje odpowiedni numer ewidencyjny,
  3. osoba wymieniona w pkt b) ma prawo nie zatwierdzić wniosku o organizację kursu instruktorskiego HALS, jeżeli wniosek jest niekompletny lub nie spełnia wszystkich wymaganych warunków określonych w niniejszym Systemie.
 2. Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej kursów instruktorskich HALS:
  1. Kurs na stopień Instruktora Narciarstwa:
   • Kierownik szkolenia – Instruktor Wykładowca Narciarstwa posiadający aktualne uprawnienia,
   • instruktor – Instruktor Wykładowca Narciarstwa lub Instruktor Narciarstwa posiadający aktualne uprawnienia,
  2. Kurs na stopień Instruktora snowboardu:
   • Kierownik szkolenia – Instruktor Wykładowca Snowboardu posiadający aktualne uprawnienia,
   • instruktor – Instruktor Wykładowca Snowboardu lub Instruktor Snowboardu posiadający aktualne uprawnienia,
  3. Przy prowadzeniu zajęć specjalistycznych możliwe jest nie spełnianie warunków określonych w pkt. 3. a),b), zajęcia takie muszą być jednak prowadzone pod nadzorem Kierownika szkolenia.
 3. Wymagania dotyczące bazy szkoleniowej na kursach instruktorskich:
  1. Ośrodek narciarski lub pojedynczy stok narciarski z wyciągiem pozwalający prowadzić szkolenie z wszystkich wymaganych w procesie szkolenia ewolucji narciarskich lub snowboardowych ,,
  2. sala wykładowa pozwalająca w niezakłócony sposób prowadzić szkolenie teoretyczne; wyposażona w ekran, rzutnik, co najmniej jedną tablicę,
  3. baza socjalna z zapleczem gastronomicznym oraz dostępem do toalety,
  4. w przypadku szkolenia stacjonarnego możliwość noclegu dla kadry i wszystkich uczestników kursu.
 4. Wymagania dotyczące dokumentacji kursów instruktorskich:
  1. Dokumentację kursu instruktorskiego prowadzi i odpowiada za jej kompletność i poprawność Kierownik szkolenia kursu,
  2. Dokumentacja kursu organizowanego przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS przechowywana jest w Biurze HALS,
  3. Dokumentacja kursu organizowanego przez inny upoważniony podmiot przechowywana jest w danym podmiocie,
  4. Wykaz niezbędnych dokumentów kursu:
   • wniosek i decyzja o zatwierdzeniu kursu,
   • dziennik kursu zawierający: listę kadry szkolącej, listę uczestników, wykaz obecności na zajęciach, szczegółowy harmonogram szkolenia, zbiór rozkazów dziennych, wykaz przeprowadzonych zajęć,
   • karty szkoleniowe uczestników kursu.
 5. Formy szkolenia instruktorskiego HALS
  1. Kurs na stopień Instruktora Narciarstwa – minimum 6 dni.
  2. Kurs na stopień Instruktora Snowboardu – minimum  6 dni.
 6. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS
  1. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS prowadzi Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
  2. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS organizowanym przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS prowadzi Zarząd SITŻ HALS.
  3. Kierownik szkolenia kursu ma obowiązek udostępnić dokumentację kursu przedstawicielowi uprawnionej instytucji nadzorującej dany kurs.
  4. W przypadku stwierdzenia przez instytucję nadzorującą nieprawidłowości w procesie szkolenia lub organizacji kursu, Kierownik kursu lub jego organizator jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wskazane nieprawidłowości.
  5. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w procesie szkolenia lub organizacji kursu, a także nie usuniętych nieprawidłowości wskazanych przez instytucję nadzorującą, Zarząd SITŻ HALS ma prawo zawiesić, do czasu usunięcia nieprawidłowości, szkolenie na kursie lub też odwołać kurs.
  6. Z każdej kontroli kursu powinien być sporządzony protokół kontrolny, podpisany przez osobę kontrolującą i Kierownika szkolenia. Protokół powinien być niezwłocznie przekazany do organizatora szkolenia i do Zarządu SITŻ HALS.
 7. Dodatkowe wymagania i ustalenia organizacyjne oraz szkoleniowe dotyczące kursów instruktorskich
  1. Wszyscy uczestnicy szkolenia powinni być ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. Kadra szkoląca powinna posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC.
  2. Za prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i szkoleniowej danego kursu odpowiada Kierownik szkolenia. Obowiązujące wzory druków organizacyjnych i szkoleniowych są zawarte w załączniku do niniejszego Systemu Szkolenia Instruktorów HALS.
  3. Dokumentacja organizacyjna i szkoleniowa kursu po zakończeniu szkolenia przechowywana jest przez organizatora kursu.
  4. Dzienny czas szkolenia praktycznego i teoretycznego nie powinien przekraczać 8 godzin lekcyjnych.
  5. Minimalna ilość uczestników szkolenia na kursach instruktorskich to 2 osoby.
  6. Szkolenie na kursie może zakończyć się dopiero po przerobieniu wymaganego materiału szkoleniowego określonego w niniejszym Systemie Szkolenia Instruktorskiego HALS.
  7. W przypadku niemożliwości przerobienia wymaganego materiału szkoleniowego, kurs powinien być przedłużony i nadal realizowany w poprawnej formie organizacyjnej.
  8. Ze względu na bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne organizator szkolenia ma prawo odwołać kurs lub przesunąć na inny termin.
  9. Organizator szkolenia powinien niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić Zespół szkolenia instruktorskiego HALS lub Zarząd SITŻ HALS o każdym przypadku przedłużenia kursu, zawieszenia lub odwołania, podając przyczyny tej decyzji.
  10. Do kursów instruktorskich HALS mogą być dopuszczeni kandydaci spełniający odpowiednie warunki wymienione w § 2.
  11. Warunki ukończenia kursu i uzyskania dokumentu ukończenia szkolenia na danym kursie:
   • uczestnictwo w kursie, na którym został przerobiony kompletny materiał szkoleniowy wymagany w danym szkoleniu,
   • uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych podczas danego szkolenia.
§ 5. Zasady organizacji egzaminów instruktorskich

 

 1. Organizatorem egzaminów instruktorskich  jest Zespół szkolenia instruktorskiego HALS zwany dalej Zespołem.
 2. Egzamin instruktorski dla danego szkolenia instruktorskiego może się odbyć dopiero po zakończeniu tego szkolenia.
 3. Organizator szkolenia składa najpóźniej 14 dni przed terminem planowanego egzaminu wniosek
  do Zespołu lub do Zarządu SITZ HALS o organizację egzaminu i powołanie Komisji Egzaminacyjnej zwanej dalej KE.
 4. Upoważniona przez Zarząd HALS osoba, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu zatwierdza wniosek o organizację egzaminu i powołuje Komisję Egzaminacyjną na dany egzamin.
 5. Baza egzaminacyjna powinny spełniać warunki określone w §4. pkt. 4.
 6. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ma prawo odwołać lub zawiesić rozpoczęcie egzaminu instruktorskiego, jeżeli stwierdzi, że baza egzaminacyjna nie spełniają wymogów określonych w § 4 pkt.4. lub jeżeli przeprowadzenie egzaminu zagraża bezpieczeństwu jego uczestników. O zaistniałej sytuacji Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadamia niezwłocznie organizatora egzaminu. W przypadku zawieszenia rozpoczęcia egzaminu organizator egzaminu ma obowiązek jak najszybciej usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli nie zostanie to zrealizowane, egzamin zostaje odwołany. Organizator egzaminu może zaproponować inne miejsce do przeprowadzenia egzaminu, ale wtedy należy przeprowadzić procedurę opisaną w pkt. 5.
 7. Z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych lub innych przyczyn zagrażających bezpieczeństwu jego uczestników, egzamin instruktorski może zostać przerwany i dokończony w innym terminie. Przerwany egzamin powinien być dokończony w tym samym miejscu i przez ten sam skład KE.
 8. Wszyscy członkowie KE powinni posiadać aktualne uprawnienia instruktorskie HALS.
 9. Skład Komisji Egzaminacyjnej na poszczególne stopnie instruktorskie:
  1. Instruktor Narciarstwa HALS:
   • skład KE od 2 do 3 członków,
   • Przewodniczący KE – IWN,
   • Sekretarz KE – co najmniej IN,
   • od 0 do 1 Egzaminatorów KE – każdy co najmniej IN,
   • w dwuosobowym składzie KE, Sekretarz KE pełni dodatkowo funkcję Egzaminatora KE,
  2. Instruktor Snowboardu HALS:
   • skład KE od 2 do 3 członków,
   • Przewodniczący KE – IWS,
   • Sekretarz KE – IS,
   • od 0 do 1 Egzaminatorów KE – każdy co najmniej IS
   • w dwuosobowym składzie KE, Sekretarz KE pełni dodatkowo funkcję Egzaminatora KE.
 10. Warunki dopuszczenia do egzaminu instruktorskiego:
  1. przedłożenie dokumentu ukończenia szkolenia na dany stopień instruktorski,
  2. przedłożenie oryginałów wymaganych dokumentów osobistych,
  3. wypełnienie i podpisanie karty egzaminacyjnej,
  4. wniesienie opłaty egzaminacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem HALS.
 11. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje Przewodniczący KE.
 12. Ustala się następujące oceny na egzaminie instruktorskim:
  1. pozytywne: dostateczny (3), dobry (4), bardzo dobry (5),
  2. negatywna: niedostateczny (2).
 13. Warunkiem zdania egzaminu instruktorskiego na ocenę pozytywną jest zdanie wszystkich elementów egzaminu na ocenę pozytywną.
 14. W przypadku uzyskania co najmniej jednej oceny negatywnej, egzamin instruktorski uważa się za niezdany.
 15. Osoba, która nie zdała egzaminu instruktorskiego, może w dowolnym terminie ponownie przystąpić do kolejnego egzaminu na dany stopień instruktorski.
 16. Dokumentacja egzaminu instruktorskiego zawiera:
  1. Protokół Komisji Egzaminacyjnej,
  2. Listę Zbiorczą,
  3. poszczególne Karty Egzaminacyjne osób przystępujących do egzaminu wraz ze skserowanymi wymaganymi dokumentami osobistymi,
  4. Rozliczenie finansowe egzaminu,
  5. Umowy organizatora egzaminu z członkami KE.
 17. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji egzaminu odpowiada Sekretarz KE.
 18. Za prawidłowo przeprowadzony egzamin pod względem organizacyjnym i merytorycznym odpowiada Przewodniczący KE.
 19. Ustala się następujący podział łącznej kwoty wpłat za egzamin:
  1. Stowarzyszenie HALS – 40%,
  2. Komisja Egzaminacyjna – 60%,
 20. Po zakończonym egzaminie organizator egzaminu ma obowiązek w ciągu 14 dni przekazać dokumentację egzaminu do Biura Stowarzyszenia SITŻ HALS.
 21. Upoważniona przez Zarząd SITŻ HALS osoba zatwierdza dokumentację egzaminacyjną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach egzaminu, dokumenty należy w trybie pilnym uzupełnić. Za uzupełnienie dokumentacji egzaminu odpowiada Przewodniczący KE.
§ 6. Organizacja unifikacji instruktorskich HALS

 

 1. Unifikacje instruktorskie HALS organizuje Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
 2. Unifikację prowadzi wyznaczona przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS osoba posiadająca odpowiedni stopień Instruktora Wykładowcy HALS, posiadająca aktualne uprawnienia instruktorskie.
 3. Unifikacje instruktorskie dla instruktorów narciarstwa nie mogą być łączone z unifikacjami dla instruktorów snowboardu.
 4. Unifikacja dla Instruktorów Wykładowców HALS powinna być tylko dla tej grupy instruktorów.
 5. Zaliczeniem danej unifikacji jest obecność na wszystkich przeprowadzonych zajęciach.
§ 7. Nadawanie, zawieszanie, odbieranie uprawnień instruktorskich HALS

 

 1. Stopnie instruktorskie HALS nadaje Zarząd SITŻ HALS.
 2. Data uchwały Zarządu SITŻ HALS o nadaniu danej osobie stopnia instruktorskiego HALS jest datą uzyskania przez tę osobę odpowiedniego stopnia instruktorskiego HALS.
 3. Przedłużenie uprawnień instruktorskich HALS zatwierdza Zarząd HALS.
 4. W przypadku poważnych naruszeń prawa, zasad etyki żeglarskiej, niestosowania się do zapisów Systemów i Regulaminów HALS związanych z działalnością szkoleniową i egzaminacyjną lub niegodnego zachowania przez osobę posiadającą stopień instruktorski HALS, Zespół szkolenia instruktorskiego HALS ma prawo wnioskować do Zarządu SITŻ HALS o zawieszenie lub odebranie tej osobie uprawnień instruktorskich HALS.
 5. O zawieszenie lub odebranie uprawnień instruktorskich HALS może wnioskować do Zarządu HALS także inny statutowy organ SITŻ HALS. W tym przypadku wymagana jest opinia Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS.
 6. Zarząd SITŻ HALS na podstawie wniosku o zawieszenie lub odebranie uprawnień instruktorskich podejmuje decyzję w drodze uchwały o zawieszeniu na określony okres lub odebraniu danej osobie uprawnień instruktorskich. Od decyzji Zarządu SITŻ HALS można odwołać się do Walnego Zgromadzenia SITŻ HALS. Decyzja Walnego Zgromadzenia SITŻ HALS jest ostateczna.
 7. Szczegółowe zasady postępowania Zarządu SITŻ HALS, związane z czynnościami zawieszania lub odbierania uprawnień instruktorskich HALS, określone będą dodatkową uchwałą Zarządu SITŻ HALS.
§ 8. Obowiązki Instruktorów

 

Obowiązkiem instruktora jest:
 1. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i wymogami zawartymi w systemach szkoleniowych HALS.
 2. Wykonywanie zadań szkoleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami państwowymi.
 3. Wierność złożonemu przyrzeczeniu instruktorskiemu.
 4. Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności narciarskich lub snowboardowych oraz szkoleniowych.
 5. Stosowanie w szkoleniu zasad bezpieczeństwa.
§ 9. Ustalenia końcowe

 

 1. Niniejszy System wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd SITŻ HALS.