Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

System szkolenia instruktorów żeglarstwa i windsurfingu HALS

Uwaga: Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie w całości lub części Systemu szkolenia instruktorów HALS  bez zgody SITŻ HALS, narusza jego autorskie prawa i jest zabronione.

 

Sport powszechny 

dyscyplina żeglarstwo i windsurfing

 

Zarząd Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS uchwałą  z dnia 11.07.2016 r. przyjął System szkolenia instruktorów HALS sportu powszechnego w dyscyplinie żeglarstwo i windsurfing z późniejszymi zmianami. System uwzględnia wymagania określone w Art. 41 Ustawy o sporcie z dnia  25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami.

 1.  Stopnie instruktorskie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS ustanawia niżej wymienione stopnie instruktorów sportu powszechnego w dyscyplinie żeglarstwo i windsurfing:
  1. Instruktor Żeglarstwa HALS – skrót IŻ HALS,
  2. Starszy Instruktor Żeglarstwa HALS – skrót SIŻ HALS,
  3. Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS – skrót IWŻ HALS,
  4. Instruktor Windsurfingu HALS – skrót IW HALS,
  5. Starzy Instruktor Windsurfingu HALS – skrót SIW HALS,
  6. Instruktor Wykładowca Windsurfingu HALS – skrót IWW HALS,
 1. Warunki uzyskania stopni instruktorskich
  1. Instruktor Żeglarstwa HALS:
   • ukończenie 18 roku życia,
   • posiadanie średniego wykształcenia,
   • posiadanie patentu żeglarza jachtowego lub wyższego,
   • posiadanie umiejętności pływania,
   • posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego,
   • posiadanie stażu w rejsach śródlądowych w wymiarze 100 godzin samodzielnego prowadzenia rejsu jachtem żaglowym; staż liczony jest od momentu uzyskania patentu żeglarza jachtowego,
   • ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
  2. Starszy Instruktor Żeglarstwa HALS:
   • posiadanie stopnia Instruktora Żeglarstwa HALS,
   • ukończenie 21 roku życia,
   • posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie minimum licencjat,
   • posiadanie patentu sternika jachtowego lub wyższego,
   • posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego,
   • posiadanie statusu członka Stowarzyszenia HALS,
   • posiadanie stażu instruktorskiego w szkoleniu żeglarskim w wymiarze łącznym co najmniej 30 dni szkoleniowych w tym co najmniej 10 dni szkolenia na certyfikaty HALS,
   • posiadanie stażu w rejsach śródlądowych lub morskich w wymiarze 200 godzin samodzielnego prowadzenia rejsu jachtem żaglowym; staż liczony jest od momentu uzyskania stopnia Instruktora Żeglarstwa HALS,
   • ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
  3. Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS:
   • posiadanie stopnia Starszego Instruktora Żeglarstwa HALS,
   • ukończenie 25 roku życia,
   • posiadanie wyższego wykształcenia co najmniej na poziomie studiów II stopnia,
   • posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego wydanego przed wejściem w życie Rozporządzenia MSiT z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej lub patentu kapitana jachtowego,
   • posiadanie statusu członka Stowarzyszenia HALS,
   • posiadanie stażu z co najmniej dwukrotnego pełnienia funkcji KWŻ-ta na kursach na patenty żeglarskie lub na certyfikaty HALS, w okresie ostatnich 5 lat,
   • posiadanie stażu prowadzenia szkolenia na patenty żeglarskie w wymiarze co najmniej 20 dni szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat lub posiadanie stażu prowadzenia szkolenia na certyfikaty HALS w wymiarze co najmniej 20 dni szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat,
   • posiadanie stażu w szkoleniu na żeglarskich kursach instruktorskich z pełnienia funkcji instruktora  na co najmniej  dwóch kursach w okresie ostatnich 5 lat,
   • posiadanie stażu egzaminacyjnego z pełnienia  co najmniej dwa razy funkcji Członka Komisji Egzaminacyjnej na żeglarskim egzaminie instruktorskim w okresie ostatnich 5 lat,
   • co najmniej jeden staż z pkt. h) i i) prowadzony jest pod nadzorem  Instruktora Wykładowcy Żeglarstwa HALS, będącego zarazem promotorem prowadzącym i opiniującym staż kandydata na Instruktora Wykładowcę Żeglarstwa HALS,
   • udział w unifikacji Instruktorów Wykładowców Żeglarstwa HALS, na której zobowiązany jest wygłosić referat z tematyki określonej przez promotora danego kandydata,
   • uzyskanie pozytywnej opinii promotora prowadzącego dany staż kandydacki,
   • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z oceną pozytywną.
  4. Instruktor Windsurfingu HALS:
   • ukończenie 18 roku życia,
   • posiadanie średniego wykształcenia,
   • posiadanie umiejętności pływania,
   • posiadanie umiejętności prowadzenia łodzi motorowej z silnikiem o mocy do 10 KW,
   • posiadanie umiejętności żeglugi na desce z żaglem: wypornościowej i w ślizgu, na halsie w uchwytach i trapezie, wykonywania zwrotów, startu z plaży,
   • posiadanie stażu szkoleniowego w szkoleniu trwającym minimum 7 dni, prowadzonym przez Starszego Instruktora Windsurfingu HALS lub Instruktora Wykładowcę Windsurfingu HALS,
   • ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski i zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
  5. Starszy Instruktor Windsurfingu HALS:
   • posiadanie stopnia Instruktora Windsurfingu HALS,
   • posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyższego,
   • ukończenie 21 roku życia,
   • posiadanie wyższego wykształcenia co najmniej na poziomie licencjat,
   • udokumentowanie stażu szkoleniowego na certyfikaty windsurfingowe HALS łącznie minimum 20 dni, prowadzenie i organizowanie zajęć zaopiniowane przez IWW Hals,
   • posiadanie statusu członka Stowarzyszenia HALS,
   • ukończenie z oceną pozytywną szkolenia na dany stopień instruktorski,
   • zdanie egzaminu na dany stopień instruktorski.
  6. Instruktor Wykładowca Windsurfingu HALS:
   • posiadanie stopnia Starszego Instruktora Windsurfingu HALS
   • ukończenia 25 roku życia
   • posiadanie wyższego wykształcenia co najmniej na poziomie magister
   • posiadanie statusu członka Stowarzyszenia HALS
   • udokumentowanie stażu szkoleniowego w szkoleniu trwającym łącznie minimum 30 dni, samodzielne prowadzenie zajęć
   • prowadzenie kursu i udział w egzaminie na stopień Instruktora Sportu Windsurfingu HALS lub Starszego Instruktora Sportu Windsurfingu HALS
   • udział w unifikacji Instruktorów Wykładowców Windsurfingu HALS, na której zobowiązany jest wygłosić referat z tematyki określonej przez promotora danego kandydata
   • uzyskanie pozytywnej opinii promotora prowadzącego dany staż kandydacki
   • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.
 2. Uprawnienia instruktorów HALS
  1. Instruktor Żeglarstwa HALS posiada uprawnienia do:
   • samodzielnego szkolenia żeglarskiego w oparciu o systemy szkoleniowe HALS w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
   • pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na państwowe patenty żeglarskie w zakresie do posiadanego patentu włącznie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych przepisami państwowymi,
   • pełnienia funkcji członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na certyfikaty żeglarskie HALS w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
   • prowadzenia jako instruktor szkolenia żeglarskiego pod nadzorem KWŻ–ta w grupowej formie szkolenia żeglarskiego w zakresie programowym do posiadanego patentu włącznie.
   • Uprawnienia są ważne 5 lat od momentu uzyskania. Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat uzyskuje się poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS.
  2. Starszy Instruktor Żeglarstwa HALS posiada uprawnienia do:
   • organizowania, pełnienia funkcji KWŻ-ta i prowadzenia szkolenia żeglarskiego w oparciu o systemy szkoleniowe HALS w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
   • pełnienia funkcji przewodniczącego, członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na państwowe patenty żeglarskie w zakresie do posiadanego patentu włącznie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych przepisami państwowymi,
   • pełnienia funkcji przewodniczącego, członka komisji egzaminacyjnej lub sekretarza na egzaminach na certyfikaty żeglarskie HALS w zakresie do posiadanego patentu włącznie,
   • potwierdzania stażu szkoleniowego Instruktorom Sportu Żeglarstwa HALS,
   • prowadzenia szkolenia na kursach Instruktorskich HALS,
   • pełnienia funkcji Członka Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień Instruktora Sportu Żeglarstwa HALS,
   • pełnienia funkcji Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopnie Instruktora Sportu Żeglarstwa HALS lub Starszego Instruktora Sportu Żeglarstwa HALS.
   • Uprawnienia są ważne 5 lat od momentu uzyskania, Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat uzyskuje się poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS.
  3. Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS posiada uprawnienia do:
   • pełnienia wszystkich funkcji Starszego Instruktora Żeglarstwa HALS,
   • pełnienia funkcji KWŻ-ta na kursie na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS lub kursie na stopień Starszego Instruktora Żeglarstwa HALS,
   • pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Członka Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS lub na egzaminie na stopień Starszego Instruktora Żeglarstwa HALS oraz egzaminie kwalifikacyjnym na stopień Instruktora Wykładowcy Żeglarstwa HALS
   • prowadzenia unifikacji instruktorskich HALS,
   • potwierdzania stażu szkoleniowego na kursach instruktorskich HALS,
   • pełnienia funkcji promotora kandydata na stopień Instruktora Wykładowcy Żeglarstwa HALS.
   • Uprawnienia są ważne przez pięć lat od momentu ich uzyskania.
   • Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez:
    • uczestnictwo w unifikacji instruktorów Wykładowców Żeglarstwa HALS,
    • prowadzenie co najmniej jednej unifikacji instruktorskiej HALS,
    • opracowanie co najmniej jednego referatu wygłoszonego na unifikacji dla Instruktorów Wykładowców Żeglarstwa HALS lub opublikowanie artykułu bądź napisanie skryptu, podręcznika na temat szkolenia żeglarskiego.
  4. Instruktor Windsurfingu HALS posiada uprawnienia do:
   • prowadzenia szkolenia w zakresie żeglarstwa deskowego,
   • pełnienia funkcji Sekretarza w Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień Instruktora Windsurfingu HALS.
   • Uprawnienia są ważne 5 lat, Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej HALS HALSaalnjnhj.
  5. Starszy Instruktor Windsurfingu HALS posiada uprawnienia do:
   • organizowania i prowadzenia szkolenia w zakresie żeglarstwa deskowego,
   • pełnienie funkcji instruktora na kursie instruktorskim na stopień Instruktora Windsurfingu HALS
   • pełnienia funkcji Członka lub sekretarza w Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopień Instruktora Windsurfingu HALS i sekretarza na egzaminie na stopień Starszego Instruktora Windsurfingu HALS.
   • Uprawnienia są ważne 5 lat, Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez uczestnictwo w unifikacji instruktorskiej windsurfingu HALS.
  6. Instruktor Wykładowca Windsurfingu HALS posiada uprawnienia do:
   • organizowania i prowadzenia szkolenia w zakresie żeglarstwa deskowego
   • organizowanie i prowadzenie szkolenia instruktorskiego w zakresie żeglarstwa deskowego,
   • pełnienie dowolnej funkcji członka Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie na stopnie Instruktora Windsurfingu HALS i Starszego Instruktora Windsurfingu HALS
   • pełnienie funkcji członka komisji kwalifikacyjnej dla Instruktorów Wykładowców Windsurfingu HALS;
   • prowadzenie unifikacji instruktorskiej  windsurfingu HALS.
   • Uprawnienia są ważne 5 lat.
   • Przedłużenie uprawnień na kolejne 5 lat można uzyskać poprzez:
    • uczestnictwo w unifikacji Instruktorów Wykładowców Windsurfingu HALS,
    • prowadzenie co najmniej jednej unifikacji instruktorskiej instruktorów i starszych instruktorów Windsurfingu HALS,
    • opracowanie co najmniej jednego referatu wygłoszonego na unifikacji dla Instruktorów Windsurfingu  HALS lub opublikowanie artykułu bądź napisanie skryptu, podręcznika na temat żeglarskiego deskowego.
 3. Zasady organizacji szkolenia na stopnie instruktorskie HALS
  1. Organizacja i prowadzenie szkolenia instruktorskiego.
   • Do organizacji i prowadzenia szkolenia na stopnie instruktorskie HALS według zasad określonych w niniejszym Systemie Szkolenia Instruktorów HALS, uprawnione są:
    • Zespół Szkolenia instruktorskiego HALS – wszystkie rodzaje kursów i unifikacji instruktorskich HALS,
    • podmioty posiadające odpowiednią licencję szkoleniową HALS, upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia HALS – odpowiednie rodzaje kursów instruktorskich HALS,
  2. Procedury zgłaszania i zatwierdzania szkolenia instruktorskiego HALS:
   • kurs zgłaszany jest do Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem, zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy program kursu opracowany przez KWŻ-ta,
   • kurs zatwierdzany jest przez Przewodniczącego Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS lub wyznaczonego przez niego innego członka zespołu najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem, zatwierdzony kurs otrzymuje odpowiedni numer ewidencyjny,
   • osoba wymieniona w pkt b) ma prawo nie zatwierdzić wniosku o organizację kursu instruktorskiego HALS, jeżeli wniosek jest niekompletny lub nie spełnia wszystkich wymaganych warunków określonych w niniejszym Systemie.
  3. Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej kursów instruktorskich HALS:
   • kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS:
    • KWŻ – Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS posiadający aktualne uprawnienia,
    • instruktor – Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS lub Starszy Instruktor  Żeglarstwa HALS posiadający aktualne uprawnienia,
   • kurs na stopień Starszego Instruktora Żeglarstwa HALS:
    • KWŻ oraz wszyscy instruktorzy  – Instruktor Wykładowca Żeglarstwa HALS posiadający aktualne uprawnienia,
   • kurs na stopień Instruktora Windsurfingu HALS:
    • KWŻ – Instruktor Wykładowca Windsurfingu HALS posiadający aktualne uprawnienia,
    • instruktor – Instruktor Wykładowca Windsurfingu HALS lub Starszy Instruktor Windsurfingu posiadający aktualne uprawnienia,
   • kurs na stopień Starszego Instruktora Windsurfingu HALS:
    • KWŻ oraz wszyscy instruktorzy  – Instruktor Wykładowca Windsurfingu HALS posiadający aktualne uprawnienia,
    • przy prowadzeniu zajęć specjalistycznych możliwe jest nie spełnianie warunków określonych w pkt. a),b),c),d), zajęcia takie muszą być jednak prowadzone pod nadzorem KWŻ-ta.
  4. Wymagania dotyczące bazy i sprzętu szkoleniowego na kursach instruktorskich HALS:
   • podstawowym jachtem wykorzystywanym do szkolenia praktycznego powinien być:
    • kurs na stopień Instruktora Sportu HALS – jacht śródlądowy typu slup o długości od 6.5 m do 9 m wyposażony w silnik zaburtowy,
    • kurs na stopień Starszego Instruktora sportu HALS – jacht typu slup o długości od 7 do 12 m wyposażony w silnik,
 1. jachty powinny posiadać występujący obecnie osprzęt na tego typu jachtach, m. in.: roler foka i Lazy jack,
 2. jako dodatkowy jacht na kursie na stopień Instruktora Sportu HALS dopuszcza się lekki jacht mieczowy typu slup, wykorzystany w zakresie czasowym nie większym niż 20% czasu wyznaczonego na szkolenia praktyczne,
 3. jako dodatkowy jacht na kursie na stopień Starszego Instruktora Sportu HALS dopuszcza się jacht śródlądowy typu kecz wykorzystany w zakresie czasowym nie większym niż 10% czasu wyznaczonego na szkolenie praktyczne,
 4. typ i rodzaj deski windsurfingowej określa Zespół szkolenia instruktorskiego HALS
 5. pomost lub nabrzeże powinno być o długości manewrowej co najmniej 20 m, wyposażone w urządzenia cumownicze; głębokość wody przy pomoście oraz jego usytuowanie powinno umożliwić w niezakłócony sposób wykonywanie manewrów dojścia i odejścia od nabrzeża,
 6. akwen szkoleniowy pozwalający w niezakłócony sposób prowadzić szkolenie praktyczne, powinien być wyposażony w boję manewrową,
 7. motorówka ratownicza,
 8. sala wykładowa pozwalająca w niezakłócony sposób prowadzić szkolenie teoretyczne;  wyposażona  w ekran, rzutnik, co najmniej jedną tablicę,
 9. baza socjalna z zapleczem gastronomicznym oraz dostępem do toalety,
 10. w przypadku szkolenia stacjonarnego możliwość noclegu dla kadry i wszystkich uczestników kursu.
 1. Wymagania dotyczące dokumentacji kursów instruktorskich HALS:
 1. dokumentację kursu instruktorskiego prowadzi i odpowiada za jej kompletność i poprawność KWŻ kursu,
 2. dokumentacja kursu organizowanego przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS przechowywana jest w Biurze HALS,
 3. dokumentacja kursu organizowanego przez inny upoważniony podmiot przechowywana jest w danym podmiocie,
 4. wykaz niezbędnych dokumentów kursu:
– wniosek i decyzja o zatwierdzeniu kursu,
– dziennik kursu zawierający: listę kadry szkolącej, listę uczestników, wykaz obecności na zajęciach, szczegółowy harmonogram szkolenia, zbiór rozkazów dziennych, wykaz przeprowadzonych zajęć,
– karty szkoleniowe uczestników kursu.
 1. Formy szkolenia instruktorskiego HALS
 1. Kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa HALS – minimum 6 dni.
 2. Kurs na stopień Starszego Instruktora Żeglarstwa HALS – minimum 6 dni.
 3. Kurs na stopień Instruktora Windsurfing HALS – minimum 5 dni.
 4. Kurs na stopień Starszego Instruktora Windsurfing – minimum 5 dni.
 1. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS
 1. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS organizowanym przez licencjonowane podmioty prowadzi Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
 2. Nadzór nad szkoleniem instruktorskim HALS organizowanym przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS prowadzi Zarząd HALS.
 3. KWŻ kursu ma obowiązek udostępnić dokumentację kursu przedstawicielowi uprawnionej instytucji nadzorującej dany kurs.
 4. W przypadku stwierdzenia przez instytucję nadzorującą nieprawidłowości w procesie szkolenia lub organizacji kursu, KWŻ kursu lub jego organizator jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wskazane nieprawidłowości.
 5. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w procesie szkolenia lub organizacji kursu, a także nie usuniętych nieprawidłowości wskazanych przez instytucję nadzorującą, Zarząd HALS ma prawo zawiesić, do czasu usunięcia nieprawidłowości, szkolenie na kursie lub też odwołać kurs.
 6. Z każdej kontroli kursu powinien być sporządzony protokół, podpisany przez osobę kontrolującą i KWŻ-ta. Protokół powinien być niezwłocznie przekazany do organizatora szkolenia i do Zarządu HALS.
 1. Dodatkowe wymagania i ustalenia organizacyjne oraz szkoleniowe dotyczące kursów instruktorskich HALS
 1. Wszyscy uczestnicy szkolenia oraz kadra szkoląca podczas szkolenia praktycznego mają obowiązek mieć założone kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne.
 2. Wszyscy uczestnicy szkolenia powinni być ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. Kadra szkoląca powinna posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC. Sprzęt wykorzystywany do szkolenia powinien być ubezpieczony w zakresie szkolenia żeglarskiego.
 3. Za prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i szkoleniowej danego kursu odpowiada KWŻ. Obowiązujące wzory druków organizacyjnych i szkoleniowych są zawarte w załączniku do niniejszego Systemu Szkolenia Instruktorów HALS.
 4. Dokumentacja organizacyjna i szkoleniowa kursu po zakończeniu szkolenia przechowywana jest przez organizatora kursu.
 5. Dzienny czas szkolenia praktycznego i teoretycznego nie powinien przekraczać 9  godzin lekcyjnych.
 6. Minimalna ilość uczestników szkolenia na kursach instruktorskich to 3
 7. Na jachcie typu slup podczas szkolenia praktycznego nie może być mniej niż trzech i więcej niż pięciu uczestników szkolenia.
 8. Każdy dzień szkolenia powinien rozpoczynać się apelem porannym, prowadzonym zgodnie z zasadami etykiety żeglarskiej, ceremoniału i tradycji żeglarskiej.
 9. Szkolenie na kursie może zakończyć się dopiero po przerobieniu wymaganego materiału szkoleniowego określonego w niniejszym Systemie Szkolenia Instruktorskiego HALS.
 10. W przypadku niemożliwości przerobienia wymaganego materiału szkoleniowego, kurs powinien być przedłużony i nadal realizowany w poprawnej formie organizacyjnej.
 11. Ze względu na bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne organizator szkolenia ma prawo odwołać kurs lub przesunąć na inny termin.
 12. Organizator szkolenia powinien niezwłocznie w formie pisemnej powiadomić Zespół szkolenia instruktorskiego HALS lub Zarząd HALS o każdym przypadku przedłużenia kursu, zawieszenia lub odwołania, podając przyczyny tej decyzji.
 13. Do kursów instruktorskich HALS mogą być dopuszczeni tylko kandydaci spełniający odpowiednie warunki wymienione w  2.
 14. Warunki ukończenia kursu i uzyskania dokumentu ukończenia szkolenia na danym kursie:
 15. uczestnictwo w kursie, na którym został przerobiony kompletny materiał szkoleniowy wymagany w danym szkoleniu,
 16. uzyskanie wszystkich zaliczeń wymaganych podczas danego szkolenia.
 • 5. Zasady organizacji egzaminów instruktorskich HALS
 1. Organizatorem egzaminów instruktorskich HALS jest Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
 2. Egzaminy na stopnie instruktorskie HALS mogą być organizowane w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada danego roku kalendarzowego.
 3. Egzamin instruktorski dla danego szkolenia instruktorskiego może się odbyć dopiero po zakończeniu tego szkolenia.
 4. Organizator szkolenia składa najpóźniej 14 dni przed terminem planowanego egzaminu wniosek o organizację egzaminu i powołanie Komisji Egzaminacyjnej zwanej dalej KE.
 5. Upoważniona przez Zarząd HALS osoba, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu zatwierdza wniosek o organizację egzaminu i powołuje Komisję Egzaminacyjną na dany egzamin.
 6. Baza i sprzęt egzaminacyjny powinny spełniać warunki określone w §4. pkt. 4.
 7. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ma prawo odwołać lub zawiesić rozpoczęcie egzaminu instruktorskiego, jeżeli stwierdzi, że sprzęt lub baza egzaminacyjna nie spełniają wymogów określonych w § 4 pkt.4. lub jeżeli przeprowadzenie egzaminu zagraża bezpieczeństwu jego uczestników. O zaistniałej sytuacji Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadamia niezwłocznie organizatora egzaminu. W przypadku zawieszenia rozpoczęcia egzaminu organizator egzaminu ma obowiązek jak najszybciej usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Jeżeli nie zostanie to zrealizowane, egzamin zostaje odwołany. Organizator egzaminu może zaproponować inne miejsce do przeprowadzenia egzaminu, ale wtedy należy przeprowadzić procedurę opisaną w pkt. 5.
 8. Część praktyczną egzaminu z demonstracji metodycznej można przeprowadzić wyłącznie przy stanie siły wiatru 1 – 4° B.
 9. Z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych lub innych przyczyn zagrażających bezpieczeństwu jego uczestników, egzamin instruktorski może zostać przerwany i dokończony w innym terminie. Przerwany egzamin powinien być dokończony w tym samym miejscu i przez ten sam skład KE.
 10. Wszyscy członkowie KE powinni posiadać aktualne uprawnienia instruktorskie HALS.
 11. Skład Komisji Egzaminacyjnej na poszczególne stopnie instruktorskie:
 12. Instruktor Żeglarstwa HALS:
– skład KE od 2 do 3 członków,
– Przewodniczący KE –  IWŻ HALS,
– Sekretarz KE –  co najmniej IŻ HALS,
– od 0 do 1 Egzaminatorów KE  – każdy   co najmniej SIŻ HALS,
– w dwuosobowym składzie KE, Sekretarz KE pełni dodatkowo funkcję Egzaminatora KE,  musi jednak wtedy spełniać warunki takie jak Egzaminator KE.
 1. Starszy Instruktor Żeglarstwa HALS:
– skład KE od 2 do 3 członków,
– Przewodniczący  i Egzaminatorzy KE – każdy IWŻ HALS,
– Sekretarz KE –  co najmniej SIŻ HALS
– w dwuosobowym składzie KE, Sekretarz KE pełni dodatkowo funkcję Egzaminatora KE, musi jednak wtedy spełniać warunki takie jak Egzaminator KE,
 1. Instruktor Windsurfingu HALS:
– skład KE od 2 do 3 członków,
– Przewodniczący KE – IWW HALS,
– Sekretarz KE – IW HALS,
– od 0 do 1 Egzaminatorów KE  – SIW HALS,
– w dwuosobowym składzie KE, Sekretarz KE pełni dodatkowo funkcję Egzaminatora KE, musi jednak wtedy spełniać warunki takie jak Egzaminator KE.
 1. Starszy Instruktor Windsurfingu HALS:
– skład KE od 2 do 3 członków,
– Przewodniczący KE – IWW HALS,
– Sekretarz KE – SIW HALS,
– od 0 do 1 Egzaminatorów KE  – IWW HALS
– w dwuosobowym składzie KE, Sekretarz KE pełni dodatkowo funkcję Egzaminatora KE, musi jednak wtedy spełniać warunki takie jak Egzaminator KE.
 1. Warunki dopuszczenia do egzaminu instruktorskiego:
 2. przedłożenie dokumentu ukończenia szkolenia na dany stopień instruktorski,
 3. przedłożenie oryginałów wymaganych dokumentów osobistych,
 4. przedłożenie wymaganych dokumentów stażowych,
 5. wypełnienie i podpisanie karty egzaminacyjnej,
 6. wniesienie opłaty egzaminacyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem HALS.
 7. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje Przewodniczący KE.
 8. W przypadku egzaminów na stopień IŻ HALS i SIŻ HALS egzamin z części praktycznej zdaje się na odpowiednim jachcie typu slup, spełniającym warunki opisane w §4.  4.
 9. Ustala się następujące oceny na egzaminie instruktorskim:
 10. pozytywne: dostateczny (3), dobry (4), bardzo dobry (5),
 11. negatywna: niedostateczny (2).
 12. Warunkiem zdania egzaminu instruktorskiego na ocenę pozytywną jest zdanie wszystkich elementów egzaminu na ocenę pozytywną.
 13. W przypadku uzyskania co najmniej jednej oceny negatywnej, egzamin instruktorski uważa się za niezdany.
 14. Osoba, która nie zdała egzaminu instruktorskiego, może w dowolnym terminie ponownie przystąpić do kolejnego egzaminu na dany stopień instruktorski.
 15. Dokumentacja egzaminu instruktorskiego zawiera:
 16. Protokół Komisji Egzaminacyjnej,
 17. Listę Zbiorczą,
 18. Karty Egzaminacyjne osób przystępujących do egzaminu,
 19. Rozliczenie finansowe egzaminu,
 20. Umowy organizatora egzaminu z członkami KE.
 21. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji egzaminu odpowiada Sekretarz KE.
 22. Za prawidłowo przeprowadzony egzamin pod względem organizacyjnym i merytorycznym odpowiada Przewodniczący KE.
 23. Ustala się następujący podział łącznej kwoty wpłat za egzamin:
 24. Stowarzyszenie HALS – 40%,
 25. Komisja Egzaminacyjna – 60%,
 26. Po zakończonym egzaminie organizator egzaminu ma obowiązek w ciągu 14 dni przekazać dokumentację egzaminu do Biura Stowarzyszenia HALS.
 27. Upoważniona przez Zarząd HALS osoba zatwierdza dokumentację egzaminacyjną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach egzaminu, dokumenty należy w trybie pilnym uzupełnić. Za uzupełnienie dokumentacji egzaminu odpowiada Przewodniczący KE.
 • 6. Organizacja unifikacji instruktorskich HALS
 1. Unifikacje instruktorskie HALS organizuje Zespół szkolenia instruktorskiego HALS.
 2. Unifikację prowadzi wyznaczona przez Zespół szkolenia instruktorskiego HALS osoba posiadająca odpowiedni stopień Instruktora Wykładowcy HALS, posiadająca aktualne uprawnienia instruktorskie.
 3. Unifikacje instruktorskie dla instruktorów żeglarstwa nie mogą być łączone z unifikacjami dla instruktorów windsurfingu.
 4. Unifikacja dla Instruktorów Wykładowców HALS powinna być tylko dla tej grupy instruktorów.
 5. Zaliczeniem danej unifikacji jest obecność na wszystkich przeprowadzonych zajęciach.
 • 7. Nadawanie, zawieszanie, odbieranie uprawnień instruktorskich HALS
 1. Stopnie instruktorskie HALS nadaje Zarząd HALS.
 2. Data uchwały Zarządu HALS o nadaniu danej osobie stopnia instruktorskiego HALS jest datą uzyskania przez tę osobę odpowiedniego stopnia instruktorskiego HALS.
 3. Przedłużenie uprawnień instruktorskich HALS zatwierdza Zarząd HALS.
 4. W przypadku poważnych naruszeń prawa, zasad etyki żeglarskiej, niestosowania się do zapisów Systemów i Regulaminów HALS związanych z działalnością szkoleniową i egzaminacyjną lub niegodnego zachowania przez osobę posiadającą stopień instruktorski HALS, Zespół szkolenia instruktorskiego HALS ma prawo wnioskować do Zarządu HALS o zawieszenie lub odebranie tej osobie uprawnień instruktorskich HALS.
 5. O zawieszenie lub odebranie uprawnień instruktorskich HALS może wnioskować do Zarządu HALS także inny statutowy organ HALS. W tym przypadku wymagana jest opinia Zespołu szkolenia instruktorskiego HALS.
 6. Zarząd HALS na podstawie wniosku o zawieszenie lub odebranie uprawnień instruktorskich podejmuje decyzję w drodze uchwały o zawieszeniu na określony okres lub odebraniu danej osobie uprawnień instruktorskich HALS. Od decyzji Zarządu HALS można odwołać się do Walnego Zgromadzenia HALS. Decyzja Walnego Zgromadzenia HALS jest ostateczna.
 7. Szczegółowe zasady postępowania Zarządu HALS, związane z czynnościami zawieszania lub odbierania uprawnień instruktorskich HALS, określone będą dodatkową uchwałą Zarządu HALS.
 • 8. Obowiązki Instruktorów HALS
Obowiązkiem instruktora jest:
 1. Prowadzenie szkolenia zgodnie z programem i wymogami zawartymi w systemach szkoleniowych HALS.
 2. Wykonywanie zadań szkoleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami państwowymi.
 3. Postępowanie zgodne z wymogami etyki i etykiety żeglarskiej.
 4. Wierność złożonemu przyrzeczeniu instruktorskiemu.
 5. Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności żeglarskich oraz szkoleniowych.
 6. Stosowanie w szkoleniu zasad bezpieczeństwa i dobrej praktyki żeglarskiej.
 7. Podejmowanie wobec kandydatów na żeglarzy działań wychowawczych oraz promujących żeglarstwo.
 • 9. Ustalenia końcowe
 1. Niniejszy System wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd HALS.