Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

REGULAMIN ŻEGLARSKICH LICENCJI SZKOLENIOWYCH HALS

I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
1. „Licencja Szkoleniowa HALS”, zwana dalej Licencją, jest tytułem stwierdzającym, że jej posiadacz realizuje na wysokim poziomie szkolenie żeglarskie.
2. Posiadaczem Licencji, zwanym dalej Licencjobiorcą, może być organizacja, firma, klub lub osoba fizyczna, prowadząca działalność związaną ze szkoleniem żeglarskim.
3. Występują dwa typy Licencji, uzależnione od wykorzystywanego akwenu:
– Licencja na wody śródlądowe,
– Licencja na wody morskie.
4. Występują cztery rodzaje Licencji:
ZŁOTA ( trzy gwiazdki) – nadawana instytucjom szkoleniowym, określa najwyższy poziom organizacji i szkolenia żeglarskiego,
SREBRNA (dwie gwiazdki) – nadawana instytucjom szkoleniowym, określa bardzo wysoki poziom organizacji i szkolenia żeglarskiego,
BIAŁA ( jedna gwiazdka) – nadawana osobom fizycznym (instruktorom), określa bardzo wysoki poziom szkolenia żeglarskiego,
BŁĘKITNA – nadawana osobom fizycznym (początkującym instruktorom).
5. Dokumentami Licencji są:
a) wniosek o nadanie Licencji,
b) decyzja nadania Licencji,
c) dokument posiadania Licencji,
d) oznaka Licencji (m.in. proporzec),
e) decyzja o zawieszeniu lub odebraniu Licencji.
II. WARUNKI UZYSKANIA LICENCJI I KORZYSTANIA Z NIEJ
1. Licencjobiorca organizuje i prowadzi szkolenie żeglarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi żeglarstwa i szkolenia żeglarskiego.
2. Licencjobiorca organizuje i prowadzi szkolenie żeglarskie zgodnie z zaleceniami i zasadami określonymi przez Stowarzyszenie HALS.
3. Licencjobiorca ma obowiązek prowadzić szkolenie żeglarskie na jachtach, które są poprawnie wyposażone w kompletny osprzęt żeglarski oraz w sprawnie działające urządzenia, niezbędne do żeglowania i prowadzenia szkolenia.
4. Szkolenie żeglarskie zabezpieczone musi być niezbędnym sprzętem ratowniczym, wyposażeniem ratunkowym i kompetentną jego obsługą.
5. Szkolenie żeglarskie prowadzone musi być na akwenie spełniającym warunki bezpiecznego i poprawnego szkolenia żeglarskiego.
6. Osoby lub instytucje ubiegające się o przyznanie jednej z Licencji Szkoleniowych HALS: BIAŁEJ, SREBRNEJ lub ZŁOTEJ, muszą organizować lub prowadzić szkolenie żeglarskie co najmniej od dwóch lat.
7. Osoby ubiegające się o przyznanie BŁĘKITNEJ Licencji Szkoleniowej HALS, powinny prowadzić szkolenie żeglarskie co najmniej od jednego roku.
8. Realizację programów szkolenia żeglarskiego zawartych w Systemie Szkolenia Żeglarskiego HALS mogą prowadzić tylko posiadacze odpowiednich Licencji Szkoleniowej HALS, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków określonych niniejszym Regulaminem.
9. Osoba fizyczna będąca posiadaczem BŁĘKITNEJ lub BIAŁEJ Licencji Szkoleniowej HALS musi być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia HALS. 10.W przypadku szkolenia osób niepełnoletnich kadra szkoleniowa Licencjobiorcy ma obowiązek posiadać dodatkowe uprawnienia, określone przepisami państwowymi.
11.Wymagania uzyskania BŁĘKITNEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody śródlądowe:
– posiadanie ograniczonych uprawnień do prowadzenia szkolenia żeglarskiego na wodach śródlądowych (Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ),
– odbycie okresowej Unifikacji Szkoleniowej HALS na wody śródlądowe lub jej aktualizacja,
– prowadzenie szkolenia żeglarskiego na wodach śródlądowych co najmniej od jednego roku. 12.Wymagania uzyskania BIAŁEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody śródlądowe:
– posiadanie pełnych uprawnień do prowadzenia samodzielnego szkolenia żeglarskiego na wodach śródlądowych (Instruktora Żeglarstwa PZŻ),
– odbycie okresowej Unifikacji Szkoleniowej HALS na wody śródlądowe lub jej aktualizacja,
– co najmniej jednokrotne kierowanie szkoleniem żeglarskim na wodach śródlądowych (funkcja Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego – KWŻ).
13.Wymagania uzyskania SREBRNEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody śródlądowe:
– Licencjobiorca posiada lub wynajmuje śródlądowe jachty szkoleniowe typu slup (minimum trzy, w tym co najmniej jeden pełno-pokładowy jacht kabinowy),
– Licencjobiorca korzysta z bazy szkoleniowej wyposażonej w pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz zaplecza socjalnego,
– Licencjobiorca korzysta z bazy w postaci portu lub przystani żeglarskiej, z co najmniej jednym pomostem, wyposażonym w niezbędne urządzenia cumownicze, z głębokością przy pomoście pozwalającą bezpiecznie i poprawnie cumować jachtom szkoleniowym,
– kadra szkoleniowa odbyła okresową Unifikację Szkoleniową HALS na wody śródlądowe,
– podczas realizacji szkolenia, osoba bezpośrednio nadzorująca szkolenie u Licencjobiorcy (funkcja KWŻ) posiada BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe.
14.Wymagania uzyskania ZŁOTEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody śródlądowe:
– Licencjobiorca posiada własne śródlądowe jachty szkoleniowe typu slup (minimum pięć, w tym co najmniej dwa pełno-pokładowe jachty kabinowe) lub użytkuje takie jachty na prawach wieloletniej umowy,
– Licencjobiorca posiada własną bazę szkoleniową z pomieszczeniem do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz zaplecze socjalne, lub użytkuje taką bazę na prawach wieloletniej umowy,
– Licencjobiorca posiada własny port lub przystań żeglarską, z co najmniej jednym pomostem, wyposażonym w niezbędne urządzenia cumownicze, a także z głębokością przy pomoście pozwalającą bezpiecznie i poprawnie cumować jachtom szkoleniowym, lub użytkuje taki port lub przystań na prawach wieloletniej umowy,
– kadra szkoleniowa odbyła okresową Unifikację Szkoleniową HALS na wody śródlądowe,
– podczas realizacji szkolenia, osoba bezpośrednio nadzorująca szkolenie u Licencjobiorcy (funkcja KWŻ) posiada BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody śródlądowe,
– wskazane jest aby co najmniej jedna osoba szkoląca lub nadzorująca szkolenie posiadała tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ.
15.Wymagania uzyskania BŁĘKITNEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody morskie:
– posiadanie uprawnień do prowadzenia szkolenia żeglarskiego na wodach morskich (Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ) oraz co najmniej stopień sternika jachtowego,
– odbycie okresowej Unifikacji Szkoleniowej HALS na wody morskie lub jej aktualizacja,
– prowadzenie szkolenia żeglarskiego na wodach morskich co najmniej od jednego roku.
16.Wymagania uzyskania BIAŁEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody morskie:
– posiadanie pełnych uprawnień do prowadzenia samodzielnego szkolenia żeglarskiego na wodach morskich (Instruktora Żeglarstwa PZŻ),
– odbycie okresowej Unifikacji Szkoleniowej HALS na wody morskie lub jej aktualizacja,
– co najmniej jednokrotne kierowanie szkoleniem żeglarskim na wodach morskich (funkcja Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego – KWŻ).
17.Wymagania uzyskania SREBRNEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody morskie:
– Licencjobiorca posiada lub wynajmuje morskie jachty szkoleniowe (minimum jeden morski, pełno-pokładowy jacht kabinowy typu slup),
– Licencjobiorca korzysta z bazy szkoleniowej wyposażonej w pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz zaplecza socjalnego,
– Licencjobiorca korzysta z bazy w postaci morskiego portu jachtowego lub morskiej przystani żeglarskiej, z co najmniej jednym pomostem/nabrzeżem, wyposażonym w niezbędne urządzenia cumownicze, z głębokością przy pomoście/nabrzeżu pozwalającą bezpiecznie i poprawnie cumować jachtom szkoleniowym,
– kadra szkoleniowa odbyła okresową Unifikację Szkoleniową HALS na wody morskie,
– podczas realizacji szkolenia, osoba bezpośrednio nadzorująca szkolenie u Licencjobiorcy (funkcja KWŻ) posiada BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody morskie.
18.Wymagania uzyskania ZŁOTEJ Licencji Szkoleniowej HALS na wody morskie:
– Licencjobiorca posiada własne morskie jachty szkoleniowe (minimum trzy morskie, pełno-pokładowe jachty kabinowe typu slup) lub użytkuje takie jachty na prawach wieloletniej umowy,
– Licencjobiorca posiada własną bazę szkoleniową z pomieszczeniem do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz zaplecze socjalne, lub użytkuje taką bazę na prawach wieloletniej umowy,
– Licencjobiorca posiada własny port morski lub morską przystań żeglarską, z co najmniej jednym pomostem/nabrzeżem, wyposażonym w niezbędne urządzenia cumownicze, a także z głębokością przy pomoście/nabrzeżu pozwalającą bezpiecznie i poprawnie cumować jachtom szkoleniowym, lub użytkuje taki port lub przystań na prawach wieloletniej umowy,
– kadra szkoleniowa odbyła okresową Unifikację Szkoleniową HALS na wody morskie,
– podczas realizacji szkolenia, osoba bezpośrednio nadzorująca szkolenie u Licencjobiorcy (funkcja KWŻ) posiada stopień kapitana jachtowego oraz BIAŁĄ Licencję Szkoleniową HALS na wody morskie,
– wskazane jest aby co najmniej jedna osoba szkoląca lub nadzorująca szkolenie posiadała tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ.
III. NADAWANIE I COFANIE LICENCJI
1. Licencja Szkoleniowa HALS nadawana jest bezterminowo. Skorygowane wymagania posiadania Licencji mogą obowiązywać dla Licencjobiorców dopiero od następnego roku kalendarzowego.
2. Nadawanie, zawieszenie i cofanie Licencji dokonuje Zarząd Stowarzyszenia HALS.
3. Sprawami Licencji zajmuje się Zespół ds. Licencji powołany przez Zarząd Stowarzyszenia HALS.
4. Nadanie Licencji następuje na pisemny wniosek zainteresowanych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez upoważnioną osobę będącą członkiem Zespołu ds. Licencji.
5. Cofnięcie lub zawieszenie Licencji może nastąpić w przypadku:
– niespełniania warunków organizacyjno-sprzętowych uzyskania Licencji,
– nierealizowania programów szkolenia zgodnie z Systemem Szkolenia Żeglarskiego HALS,
– niedokonania w terminie, obowiązującej w danym roku, opłaty za posiadaną Licencję i składki członkowskiej Stowarzyszenia HALS.
6. Cofnięcie lub zawieszenie Licencji skutkuje odpowiednio cofnięciem lub zawieszeniem prawa do realizowania szkolenia zgodnie z zapisami Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS.
7. Zawieszenie Licencji obowiązuje do jego odwołania, po spełnieniu wymagań stawianych przez Zarząd Stowarzyszenia HALS na wniosek Zespołu ds. Licencji, nie ma to jednak wpływu na wnoszenie opłat rocznych z tytułu jej posiadania.
8. Licencjobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji Szkoleniowej HALS. Wypowiedzenie będzie obowiązywać od następnego roku kalendarzowego licząc od daty wypowiedzenia.
IV. OPŁATY
1. O wysokości, terminie i sposobie wnoszenia opłat rocznych za posiadanie Licencji decyduje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia HALS.
2. Zmiana wysokości opłaty rocznej może być dokonana tylko uchwałą Zarządu Stowarzyszenia HALS i obowiązuje od następnego roku kalendarzowego.
3. W pierwszym roku posiadania BIAŁEJ Licencji Szkoleniowej HALS, Licencjobiorca zwolniony jest z wnoszenia rocznej opłaty za jej posiadanie.
4. Opłata roczna za posiadanie Licencji wnoszona jest niezależnie od faktu korzystania z niej lub ewentualnego jej zawieszenia.
5. Cofnięcie Licencji w danym roku kalendarzowym skutkuje ustaniem wymagalności opłaty rocznej za rok następny.
V. OBOWIĄZKI I PRAWA
1. Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Licencji Szkoleniowych HALS.
2. BŁĘKITNA Licencja Szkoleniowa HALS (odpowiednio na wody śródlądowe lub na wody morskie) uprawnia jedynie do realizowania odpowiedniego programu Wstępnego Szkolenia Żeglarskiego HALS, określonego w Systemie Szkolenia Żeglarskiego HALS, z uwzględnieniem wymagań uzyskania tej Licencji i postanowień Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS.
3. BIAŁA, SREBRNA oraz ZŁOTA Licencja Szkoleniowa HALS (odpowiednio na wody śródlądowe lub na wody morskie) uprawnia do realizowania pełnego zakresu odpowiednich programów, określonych w Systemie Szkolenia Żeglarskiego HALS, z uwzględnieniem wymagań uzyskania tych Licencji i postanowień Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS.
4. Licencjobiorca ma obowiązek zgłaszania realizacji każdego z organizowanych szkoleń (poza Wstępnym Szkoleniem Żeglarskim HALS) do Biura Stowarzyszenia HALS, najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia.
5. Szkolenie prowadzone musi być według zasad organizacji szkolenia i metodyki opracowanych przez Stowarzyszenie HALS.
6. Licencjobiorca ma obowiązek przechowywać dokumentację prowadzonych przez siebie szkoleń żeglarskich (w tym załączników do wniosków o nadanie certyfikatów umiejętności i wiedzy żeglarskiej) przez okres co najmniej pięciu lat.
7. Podczas realizacji programów Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS niezbędne jest stosowanie przez Licencjobiorcę właściwych materiałów szkoleniowych i druków.
8. Licencjobiorca ma obowiązek być oznakowany w trakcie realizacji programów Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS, właściwymi znakami Licencji (np. proporcem posiadanej Licencji, noszonym pod prawym salingiem każdego jachtu
szkoleniowego).
9. Posiadacz Licencji ma prawo do:
a) posługiwania się jej tytułem i oznaką Licencji,
b) umieszczenia informacji o nim w wykazie posiadaczy Licencji na internetowej stronie Stowarzyszenia HALS oraz publikowania informacji o swojej działalności związanej z realizacją programów Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS.
9. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Licencji, Licencjobiorca traci prawa posiadacza Licencji i ma obowiązek natychmiastowego zaprzestania posługiwania się jej znakami.
VI. KOŃCOWE POSTANOWIENIA
1. Regulamin nadawania Licencji obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia HALS.
2. Zmiana Regulaminu Licencji Szkoleniowych HALS może być dokonana jedynie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia HALS.
3. Zasady realizacji Licencji nie mogą być zmienione dla Licencjobiorcy w trakcie sezonu żeglarskiego i obowiązują od następnego roku kalendarzowego.
4. Zasady nadzoru nad prawidłowym wywiązywaniem się Licencjobiorcy z obowiązków określonych w Regulaminie Licencji Szkoleniowych HALS, opiniowania o przyznanie, zawieszenie lub cofnięcie Licencji określone są w Regulaminie Pracy Zespołu ds. Licencji.
Załącznik nr1
Szczegółowe definicje i warunki realizacji szkolenia
1. Port lub przystań żeglarską musi posiadać co najmniej jeden pomost o całkowitej dostępności do cumowania minimum 30 m.
2. Każdy jacht szkoleniowy musi być wyposażony w zgodny z przepisami państwowymi, sprzęt ratowniczy i środki ratunkowe.
3. Za śródlądowy szkoleniowy jacht kabinowy uważany jest mieczowy, pełno- pokładowy, kabinowy jacht żaglowy typu slup, przystosowany do żeglowania po wodach śródlądowych, wyposażony w silnik pomocniczy.
4. Wskazane jest wykorzystywanie do szkolenia głównie śródlądowych jachtów kabinowych wyposażonych w silnik zaburtowy umieszczony na pantografie oraz w podnoszoną płetwę sterową.
5. Co najmniej jeden ze śródlądowych szkoleniowych jachtów kabinowych musi posiadać następujące wyposażenie: roler fokżagla, lazy-jack, instalacja elektryczna i gazowa, składany maszt, toaleta chemiczna.
6. Za morski jacht szkoleniowy uważany jest pełno-pokładowy, kabinowy jacht żaglowy typu slup, przystosowany do żeglowania po wodach morskich, wyposażony w silnik pomocniczy.
7. Do szkolenia zgodnego z programem Wstępnego Szkolenia Żeglarskiego HALS na wodach morskich, można korzystać z dowolnego typu morskiego jachtu szkoleniowego, wyposażonego w silnik pomocniczy, o długości kadłuba nie przekraczającej 20 m.
8. Prowadzący szkolenie w ramach Wstępnego i Podstawowego Szkolenia Żeglarskiego HALS na wodach morskich, musi przejść dodatkowe przeszkolenie z zakresu komunikacji i ratownictwa morskiego (minimum SRC, ITR).
9. Każdy jacht przeznaczony do szkolenia morskiego musi posiadać kompletne wyposażenie nawigacyjne i komunikacyjne.
10. Co najmniej jeden z morskich jachtów szkoleniowych musi posiadać wyposażenie takie jak: środki komunikacji (np. VHF), środki wzywania pomocy (np. race, pławka świetlna, EPIRB), instalacja elektryczna, gazowa, zęzowa, pneumatyczna tratwa ratunkowa, toaleta chemiczna.
11. Sala do prowadzenia zajęć teoretycznych wyposażona być musi w środki dydaktyczne, m.in. tablicę, rzutnik multimedialny i ekran.
12. Warunkiem prowadzenia szkolenia w ramach dowolnego programu Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS jest okresowe odbywanie przez instruktora Unifikacji Szkoleniowej HALS (odpowiednio na wody śródlądowe lub na wody morskie), zakończone wydaniem na czas określony, stosownego zaświadczenia. Prowadzenie szkolenia bez aktualnego zaświadczenia o odbyciu unifikacji jest niedozwolone.
Prezes Stowarzyszenia HALS
Jerzy Durejko