Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

System szkolenia windsurfingowego HALS

I. Założenia ogólne

1. Celem stworzenia Systemu Szkolenia Windsurfingowego HALS, nazywanego dalej Windsurfing HALS, jest propagowanie bezpiecznego uprawiania żeglarstwa deskowego, jako elementu powszechnej turystyki wodnej.
2. Nadrzędną zasadą Windsurfing HALS jest zapewnienie uczestnikom szkolenia windsurfingowego bezpieczeństwa podczas szkolenia i realizacji programów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką żeglarską.
3. Założeniem Windsurfing HALS jest stworzenie możliwości uzyskania przez uczestnika szkolenia umiejętności i wiedzy z zakresu żeglarstwa deskowego (windsurfingu), zależnie od potrzeb, możliwości psychofizycznych i dyspozycji czasowej uczestnika szkolenia.
4. Dopuszczalne jest stosowanie dowolnych form szkolenia windsurfingowego zapewniających rzetelną realizację zawartych w Windsurfing HALS programów edukacyjnych.
5. W ramach Systemu Szkolenia Windsurfingowego HALS zostały opracowane następujące segmenty szkolenia:
Wstępne Szkolenie Windsurfingowe HALS – program szkolenia obejmujący wstępne umiejętności samodzielnego pływania na wypornościowej desce z żaglem, w umiarkowanych warunkach pogodowych,
Podstawowe Szkolenie Windsurfingowe HALS – program szkolenia obejmujący podstawowe umiejętności samodzielnego pływania na wypornościowej, jak i ślizgowej desce z żaglem, w umiarkowanych warunkach pogodowych,
Zaawansowane Szkolenie Windsurfingowe HALS – program szkolenia obejmujący zaawansowane umiejętności samodzielnego pływania na wypornościowej, jak i ślizgowej desce z żaglem na morskich wodach przybrzeżnych, w bezpiecznych warunkach pogodowych.
6. Kolejne segmenty szkoleniowe Windsurfing HALS adresowane są do osób posiadających pewne umiejętności i wiedzę, stwierdzane przez prowadzącego szkolenie, podczas kwalifikacji na dane szkolenie.
7. Odbycie szkolenia wstępnego, podstawowego lub zaawansowanego, przeprowadzanego według programów Windsurfing HALS, potwierdzane jest wydaniem dokumentu (certyfikatu) poświadczającego nabycie odpowiedniego zakresu umiejętności i wiedzy z zakresu żeglowania na desce z żaglem:
– certyfikat wstępnych umiejętności windsurfingowych:
tytuł: Młody Windsurfer HALS,
– certyfikat podstawowych umiejętności windsurfingowych:
tytuł: Windsurfer HALS,
– certyfikat zaawansowanych umiejętności windsurfingowych:
tytuł: Windsurfer morski HALS.
8. Prowadzącym i organizatorem szkolenia windsurfingowego realizowanego zgodnie z zasadami Windsurfing HALS może być osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
– członkostwo w Stowarzyszeniu HALS,
– posiadanie BIAŁEJ Windsurfingowej Licencji Szkoleniowej HALS (prowadzenie i organizacja szkolenia) lub BŁĘKITNEJ Windsurfingowej Licencji Szkoleniowej HALS (prowadzenie szkolenia),
– odbycie okresowej Windsurfingowej Unifikacji Szkoleniowej HALS lub jej aktualizacja.
9. Wskazane jest posiadanie przez prowadzących odpowiednich kwalifikacji zapewniających bezpieczeństwo zajęć na wodzie: np. stopień żeglarski lub motorowodny, uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego, umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej.
10. Wstępne Szkolenie Windsurfingowe HALS przeznaczone jest dla dzieci i młodszej młodzieży, a także dla innych osób, które zamierzają rozpocząć uprawianie żeglowania na desce z żaglem.
11. Podstawowe Szkolenie Windsurfingowe HALS przeznaczone jest dla młodzieży, a także dla innych osób, które zamierzają doskonalić uprawianie żeglowania na desce z żaglem.
12. Zaawansowane Szkolenie Windsurfingowe HALS przeznaczone jest dla młodzieży starszej, a także dla innych osób, które zamierzają podnieść poziom uprawiania żeglarstwa na desce z żaglem.
13. Uczestnictwo w kolejnym z segmentów szkoleniowych Windsurfing HALS nie wymaga posiadania zdobytych wcześniej umiejętności w ramach szkoleń organizowanych wg tego systemu. Jednak posiadanie tych umiejętności ułatwić może skuteczne uzyskanie wyższych kwalifikacji.
14. Zasady organizacji szkolenia, stworzenie stosownej dokumentacji związanej z realizacją programów Windsurfing HALS, kształt i formy certyfikatów, jak i ich wzory, zostaną określone uchwałami Zarządu Stowarzyszenia HALS.
Publikowane one będą na stronie internetowej Stowarzyszenia HALS (www.hals-
sitz.org.pl) oraz prezentowane będą na cyklicznie organizowanych Unifikacjach Szkoleniowych HALS.
15. Nadzór nad realizacją programów edukacyjnych i postanowień Systemu Szkolenia Windsurfingowego HALS prowadzi Zarząd Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS.

I. Wstępne Szkolenie Windsurfingowe HALS

1. Uzyskane kompetencje.
1. Umiejętność samodzielnego pływania na wypornościowej desce z żaglem w umiarkowanych warunkach pogodowych do 30B włącznie.
2. W przypadku osób do 16 roku życia pływania te powinny odbywać się pod nadzorem (bezpośrednią asekuracją osoby posiadającą odpowiednie kwalifikacje i środki do udzielenia pomocy w razie zagrożenia lub awarii sprzętu).
3. Umiejętność taklowania i przygotowania sprzętu do uprawiania żeglarstwa deskowego.
4. Uzyskanie tytułu: „Młody Windsurfer HALS” i dokumentu: „certyfikat wstępnych umiejętności windsurfingowych”.

2. Warunki kwalifikacji.
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa deskowego lub oświadczenie własne, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Umiejętność pływania potwierdzona posiadaniem powszechnej karty pływackiej lub oświadczeniem własnym, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa deskowego i udział w szkoleniu.

3. Ramowy program szkolenia.
3.1. Zasady bezpieczeństwa.
– podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania żeglarstwa deskowego,
– zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu poszczególnych manewrów,
– stosowanie podstawowych środków ratunkowych i działań ratowniczych,
– dobór ubioru w zależności od warunków pogodowych,
– podstawowe sposoby wzywania pomocy,
– zasady zachowania się w wodzie.
3.2. Wstępna wiedza żeglarska.
– nazewnictwo elementów deski oraz jej osprzętu,
– kursy względem wiatru,
– etykieta wodniacka.
3.3. Umiejętności przygotowawcze.
– przygotowanie sprzętu i podstawowa obsługa sprzętu,
– stawianie pędnika,
– pozycja podstawowa w półwietrze,
– praca żagla na wietrze,
– rozpoznanie wyporności deski i akceptacja równowagi,
– wpadanie do wody,
– wejście na deskę,
– holowanie deski,
– stawianie pędnika (z zawietrznej i nawietrznej),
– pozycja podstawowa w półwietrze na wodzie,
– pływanie w kamizelce asekuracyjnej,
– nurkowanie pod deskę i pędnik,
– samoasekuracja podczas wpadania do wody,
– zachowanie w sytuacjach awaryjnych i trudnych,
– powrót do brzegu w warunkach bezwietrznych lub z uszkodzonym pędnikiem.
3.4. Umiejętności praktyczne.
– sterowanie deską przy wyluzowanym pędniku,
– start z półwiatru,
– sterowanie – ostrzenie, odpadanie,
– żeglowanie kursami – półwiatr, bejdewind, baksztag, fordewind,
– zwrot na wiatr – uproszczony,
– zwrot z wiatrem – uproszczony.

4. Sprzęt szkoleniowy i baza.
1. Sprzęt szkoleniowy – deski wypornościowe oraz pędniki i żagle dopasowane do wieku i masy ciała każdego z uczestników, wyposażone w sprawny i kompletny takielunek oraz kamizelki asekuracyjne.; min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć na wodzie.
2. Baza szkoleniowa – poprawna infrastruktura w miejscu do startu z plaży odpowiedniej szerokości, bez ryzyka zdryfowania na inne obiekty znajdujące się na wodzie, miejsce bezpiecznego przechowywania sprzętu (stojaki na deski, stojaki lub wieszaki na żagle, wieszaki na pianki oraz kamizelki asekuracyjne) miejsce umożliwiające przebranie się uczestników w pianki i kamizelki asekuracyjne.

5. Czas i sposób szkolenia.
1. Zalecany łączny czas szkolenia powinien wynosić od 3 do 5 dni (minimum 20 godz.).
2. Wszystkie nauczane podczas szkolenia czynności, mogą być wykonywane przez kursanta tylko pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego szkolenie.
3. Szkolenie może być realizowane w dowolnej konfiguracji czasowej. Zalecane jest prowadzenie szkolenia w następujących po sobie dniach.
4. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się w sprzyjających warunkach pogodowych, przy sile wiatru 1-3 0B.
5. Zaleca się aby podczas zajęć, na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 4 kursantów.
6. Warunki zaliczenia szkolenia:
– obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach,
– bezpieczne i poprawne wykonywanie nauczanych czynności,
– zaliczenie sprawdzianu obejmującego m.in. zasady bezpieczeństwa, podstawową terminologię, kursy względem wiatru, etykietę żeglarską oraz praktyczne umiejętności przygotowawcze, manewry (start, sterowanie deską w różnych kursach, ostrzenie, odpadanie, uproszczony zwrot z wiatrem, uproszczony zwrot na wiatr) (o jego formie decyduje prowadzący to szkolenie, posiadający BIAŁĄ lub BLĘKITNĄ Windsurfingową Licencję Szkoleniową HALS).

II. Podstawowe Szkolenie Windsurfingowe HALS

1. Uzyskane kompetencje.
1. Umiejętność samodzielnego pływania na desce z żaglem, zarówno wypornościowej jak i ślizgowej, na poziomie podstawowym, przy sile wiatru do 50B włącznie.
2. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia żeglowanie powinno odbywać się pod nadzorem (bezpośrednią asekuracją osoby posiadającą odpowiednie kwalifikacje i środki do udzielenia pomocy w razie zagrożenia lub awarii sprzętu).
3. Uzyskuje tytuł: „Windsurfer HALS” i dokument: „certyfikat podstawowych umiejętności windsurfingowych”.

2. Warunki kwalifikacji.
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa deskowego lub oświadczenie własne, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Umiejętność pływania potwierdzona posiadaniem powszechnej karty pływackiej lub oświadczeniem własnym, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa deskowego i udział w szkoleniu.
4. Ukończone 14 lat.
5. Umiejętność pływania na desce z żaglem w stopniu elementarnym, potwierdzona odpowiednim certyfikatem (np. Młody Windsurfer HALS) lub zweryfikowana przez instruktora w formie sprawdzianu kwalifikacyjnego.

3. Ramowy program szkolenia.
3.1 Zasady bezpieczeństwa.
– samoratownictwo i samoasekuracja,
– zachowanie w sytuacjach awaryjnych,
– sposoby wzywania pomocy.
3.2 Podstawowa wiedza żeglarska.
– podstawy meteorologii żeglarskiej – definicje , umiejętność korzystania z serwisów pogodowych, meteo gramów i map synoptycznych, przewidywanie zjawisk niebezpiecznych, na podstawie obserwacji własnych,
– podstawy teorii żeglowania – rozkład sił działający na układ deska- pędnik – windsurfer w trakcie żeglugi i przy wykonywaniu manewrów, pływanie wypornościowe i żegluga w ślizgu, elementy przyspieszające żeglowanie,
– zasady doboru sprzętu w kontekście uwarunkowań windsurfera i warunków na akwenie.
3.3 Umiejętności przygotowawcze.
– unifikacja techniki żeglowania,
– zachowanie się w sytuacji wpadnięcia do wody z trapezem – umiejętność wchodzenia na deskę w trapezie, umiejętność wypięcia się z trapezu w sytuacji nakrycia przez żagiel.
3.4 Umiejętności praktyczne.
– start na wodzie z różnych kursów względem wiatru,
– start z plaży,
– żeglowanie w trapezie,
– żeglowanie w trapezie i w uchwytach,
– żeglowanie w ślizgu na halsie,
– zwrot z wiatrem – szybki,
– zwrot na wiatr – szybki,
– stop-hals.

4. Sprzęt szkoleniowy i baza szkoleniowa.
1. Sprzęt szkoleniowy – deski wypornościowe oraz pędniki i żagle dopasowane do wieku i masy ciała każdego z uczestników, wyposażone w sprawny i kompletny takielunek oraz kamizelki asekuracyjne.; deski ślizgowe wyposażone w uchwyty oraz trapezy dla każdego z uczestników; min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć na wodzie.
2. Baza szkoleniowa – poprawna infrastruktura w miejscu do startu z plaży odpowiedniej szerokości, bez ryzyka zdryfowania na inne obiekty znajdujące się na wodzie, miejsce bezpiecznego przechowywania sprzętu (stojaki na deski, stojaki lub wieszaki na żagle, wieszaki na pianki oraz kamizelki asekuracyjne) miejsce umożliwiające przebranie się uczestników w pianki i kamizelki asekuracyjne. Pomieszczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć teoretycznych.
3. Czas i sposób szkolenia.
1. Zalecany łączny czas szkolenia powinien wynosić od 3 do 5 dni (minimum 20 godz.).
2. Szkolenie może być realizowane w dowolnej konfiguracji czasowej.
3. Szkolenie praktyczne powinno odbywa się w sprzyjających warunkach pogodowych, przy sile wiatru 2-5 0B.
4. W czasie szkolenia minimum 9 godzin zajęć praktycznych powinno zostać przeprowadzone przy sile wiatru 4-5 0B.
5. Wszystkie nauczane czynności mogą być wykonywane przez kursanta tylko pod bezpośrednim nadzorem instruktora.
6. Zaleca się aby podczas zajęć, na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 4 kursantów.
7. Warunki zaliczenia szkolenia:
– obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach,
– bezpieczne i poprawne wykonywanie nauczanych czynności,
– zaliczenie sprawdzianu obejmującego m.in. zasady bezpieczeństwa, podstawową wiedzę żeglarską (podstawy meteorologii, podstawy teorii żeglowania), praktyczne umiejętności przygotowawcze, manewry wykonywane na deskach wypornościowych (start, sterowanie deską w różnych kursach, ostrzenie, odpadanie, zwrot z wiatrem, zwrot na wiatr, stop hals), manewry wykonywane na deskach ślizgowych (żegluga w ślizgu na halsie w uchwytach i trapezie, start z plaży), etykietę żeglarską (o jego
formie decyduje prowadzący to szkolenie, posiadający BIAŁĄ Windsurfingową Licencję Szkoleniową HALS).

III.Zaawansowane Szkolenie Windsurfingowe HALS

1. Uzyskane kompetencje.
1. Umiejętność samodzielnego pływania na desce z żaglem, zarówno wypornościowej jak i ślizgowej, na poziomie zaawansowanym przy sile wiatru do 6 0B włącznie, na morskich wodach przybrzeżnych.
2. Uzyskuje tytuł: „Windsurfer morski HALS” i dokument: „certyfikat zaawansowanych umiejętności windsurfingowych”.

2. Warunki kwalifikacji.
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa deskowego lub oświadczenie własne, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Umiejętność pływania potwierdzona posiadaniem powszechnej karty pływackiej lub oświadczeniem własnym, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa i udział w szkoleniu.
4. Ukończone 16 lat.
5. Umiejętność pływania na desce z żaglem w stopniu podstawowym, potwierdzona odpowiednim certyfikatem (np. Windsurfer HALS, Młodszy Windsurfer HALS) lub zweryfikowana przez instruktora w formie sprawdzianu kwalifikacyjnego.

3. Ramowy program szkolenia.
3.1 Zasady bezpieczeństwa.
– samoratownictwo i samoasekuracja na morskich wodach przybrzeżnych,
– zachowanie w sytuacjach awaryjnych,
– sposoby wzywania pomocy na wodach morskich,
– zasady działania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR.
3.2 Wiedza żeglarska
– meteorologia synoptyczna, umiejętność korzystania z serwisów pogodowych, meteogramów i map synoptycznych, przewidywanie zjawisk niebezpiecznych, na podstawie obserwacji własnych, lokalne uwarunkowania pogodowe na różnych akwenach śródlądowych i morskich,
– podstawowe wiadomości o falowaniu na wodach morskich – definicje, ocena stanu morza, prąd orbitalny, transformacje falowania w strefie brzegowej, zjawisko przyboju, prąd poprzeczny.
3.3 Umiejętności przygotowawcze.
– unifikacja techniki żeglowania,
– samoasekuracja na wodach morskich w strefie przyboju i na otwartym akwenie.
3.4 Umiejętności praktyczne realizowane na morskich wodach przybrzeżnych.
– start z wody,
– zwrot z wiatrem w ślizgu,
– zwrot na wiatr na krótkiej desce,
– żeglowanie na zafalowanym akwenie,
– przejście przez przybój,
– skok prosty.
4. Sprzęt szkoleniowy i baza szkoleniowa.
1. Sprzęt szkoleniowy – deski wypornościowe oraz pędniki i żagle dopasowane do wieku i masy ciała każdego z uczestników, wyposażone w sprawny i kompletny takielunek oraz kamizelki asekuracyjne.; deski ślizgowe wyposażone w uchwyty oraz trapezy dla każdego z uczestników; min. 1 łódź motorowa do zabezpieczenia zajęć na wodzie.
2. Baza szkoleniowa – poprawna infrastruktura w miejscu do startu z plaży odpowiedniej szerokości, bez ryzyka zdryfowania na inne obiekty znajdujące się na wodzie, miejsce bezpiecznego przechowywania sprzętu (stojaki na deski, stojaki lub wieszaki na żagle, wieszaki na pianki oraz kamizelki asekuracyjne) miejsce umożliwiające przebranie się uczestników w pianki i kamizelki asekuracyjne. Pomieszczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć teoretycznych. Baza szkoleniowa powinna umożliwić prowadzenie zajęć na morskich wodach przybrzeżnych.
5. Czas i sposób szkolenia.
1. Zalecany łączny czas szkolenia powinien wynosić od 3 do 5 dni. (minimum 20 godz.).
2. Szkolenie może być realizowane w dowolnej konfiguracji czasowej
3. Szkolenie praktyczne powinno być realizowane na morskich wodach przybrzeżnych
4. Szkolenie praktyczne powinno odbywa się w sprzyjających warunkach pogodowych, przy sile wiatru 3-6 0B.
5. W czasie szkolenia przynajmniej 9 godzin zajęć praktycznych powinno zostać przeprowadzone przy sile wiatru 4-6 0B i stanie morza powyżej 3 0P.
6. Wszystkie nauczane czynności mogą być wykonywane przez kursanta tylko pod bezpośrednim nadzorem instruktora.
7. Zaleca się aby podczas zajęć, na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 4 kursantów.
6. Warunki zaliczenia szkolenia:
– obecność i aktywny udział we wszystkich zajęciach,
– bezpieczne i poprawne wykonywanie nauczanych czynności,
– zaliczenie sprawdzianu obejmującego m.in. zasady bezpieczeństwa, podstawową wiedzę żeglarską (meteorologia, teoria żeglowania, podstawowe wiadomości o falowaniu na akwenach morskich), praktyczne umiejętności przygotowawcze, manewry wykonywane na deskach ślizgowych przy sile wiatru 3-6 0B (żegluga w ślizgu na halsie w uchwytach i trapezie, start z plaży, zwroty, żeglowania na zafalowanym akwenie, przejście przez przybój, skok prosty), etykietę żeglarską (o jego formie decyduje prowadzący to szkolenie, posiadający BIAŁĄ Windsurfingową Licencję Szkoleniową HALS).