Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów ŻeglarstwaHALS

S T A T U T

Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa H A L S

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa, zwane dalej Stowarzyszeniem – jest samodzielną jednostką prawną, działającą w oparciu o niniejszy Statut w zakresie założeń programowych dotyczących rozwoju żeglarstwa w Polsce. Stowarzyszenie działa na terenie całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

§2.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie ma prawo zakładania Regionalnych Przedstawicielstw na zasadach określonych w dalszej części Statutu.

§3.

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym porządkiem prawnym EU.

§4.

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: „Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS”, oraz skróconą nazwę własną „Stowarzyszenie HALS”. Może być ono członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§5.

Stowarzyszenie używa pieczątki i znaku firmowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i formy działania

§6.

Celami działalności Stowarzyszenia są:

 1. Integracja środowiska instruktorów i trenerów żeglarstwa.
 2. Popularyzacja wszelkiego typu i rodzaju szkolenia żeglarskiego.
 3. Doskonalenie technik i form szkolenia żeglarskiego.
 4. Doskonalenie technik i form żeglarskiego szkolenia sportowego.
 5. Rozwój żeglarstwa sportowego i rekreacyjnego.
 6. Edukacja żeglarska wśród dzieci i młodzieży.
 7. Propagowanie osiągnięć żeglarstwa wyczynowego i rekreacyjnego wśród szerokich rzesz społeczeństwa.
 8. Szeroko rozumiana edukacja związana z ekologią i bezpieczeństwem przebywania nad wodą.
 9. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących uprawiania żeglarstwa i szkolenia żeglarzy, instruktorów i trenerów.
 10. Ochrona praw instruktorów i trenerów żeglarstwa.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi organizacjami żeglarskimi.
 2. Organizację szkolenia instruktorskiego i trenerskiego.
 3. Organizację szkolenia na stopnie żeglarskie.
 4. Organizację edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży.
 5. Organizację regat i imprez żeglarskich.
 6. Organizację narad, konferencji o tematyce żeglarskiej.
 7. Aktywny udział w imprezach o charakterze żeglarskim, w tym w targach, sympozjach, szkoleniach i konferencjach.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej, której celem jest uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową Stowarzyszenia.
 9. Pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na działalność statutową oraz na szczególnie potrzebne akcje społeczne.
 10. Inicjowanie kontaktów międzyśrodowiskowych, społecznych, politycznych i gospodarczych, naukowych, kulturalnych, sportowych związanych z żeglarstwem.
 11. Programowanie kontaktów zagranicznych mających na celu wymianę doświadczeń, inicjowanie własnego rozwoju oraz pozyskiwanie na ten cel środków.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie szeroko pojętej edukacji żeglarskiej.
 13. Pozyskiwanie szerokich kręgów społecznych dla idei zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.
 14. Pozyskiwanie środków masowej komunikacji do propagowania rozwoju polskiego żeglarstwa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8.

 1. Członkami Stowarzyszenia są:
 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie wspierający,
 3. członkowie honorowi.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, który posiada stopień (tytuł) instruktorski lub trenerski w dziedzinie żeglarstwa oraz stopień żeglarski. Wykaz branych pod uwagę stopni (tytułów) instruktorskich i trenerskich uchwala Walne Zgromadzenie.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna działająca na terenie Unii Europejskiej lub osoba fizyczna będąca obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 3. Członkiem honorowym może być osoba bardzo zasłużona dla działalności Stowarzyszenia lub żeglarstwa. Status członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 4. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia po przedłożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej oraz niezależnych opinii wystawionych przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Decyzja Zarządu nie podlega procesowi odwoławczemu.
 5. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem wspierającym określającej zakres i formy wspierania Stowarzyszenia.

§9.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku materialnego Stowarzyszenia,
  3. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach oraz we wszystkich imprezach Stowarzyszenia,
  4. posługiwania się legitymacją członkowską, znaczkiem i proporcem Stowarzyszenia,
  5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa wymienione w pkt. 1 lit. b – e.

§10.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
 2. Respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Aktywnej działalności w wybranej sferze programowej Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich (dotyczy członków zwyczajnych).

§11.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
  2. dwuletniego zalegania z opłatą składek członkowskich (dotyczy członków zwyczajnych) po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
  3. rozwiązania umowy lub nie realizowania deklaracji zawartych w umowie (dotyczy członków wspierających)
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
  5. uporczywego nieprzestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia, naruszenia zasad współżycia społecznego lub etyki żeglarskiej,
  6. śmierci.
 1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia (skreślenia z listy członków) następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§12.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Uchwały władz – z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie – zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
 3. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§13.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny, sprawozdawczy bądź nadzwyczajny.
 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone.

§14.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności.
 3. Uchwalenie zmian Statutu i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.
 6. Dokonanie skreśleń z listy członków Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia.

§15.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. Zarząd zamieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.
 3. Raz na rok Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.

§16.

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia co najmniej na miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia.

§17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia, od dwóch do pięciu Wiceprezesów, Sekretarza
  i Skarbnika.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 4. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Zarządu nie przekroczy 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z Wyboru.  Prezesa Stowarzyszenia może powołać tylko Walne Zgromadzenie.
 5. Dla realizacji celów statutowych Zarząd może powołać zespoły robocze o charakterze doradczym, wyznaczając ich Przewodniczących i zatwierdzając składy Zespołów roboczych na wniosek ich Przewodniczących.
 6. Do realizacji celów statutowych mogą być powołane następujące Zespoły robocze o charakterze doradczym:
 • Zespół ds. szkolenia instruktorskiego,
 • Zespół ds. szkolenia sportowego,
 • Zespół ds. szkolenia żeglarskiego,
 • Zespół ds. szkolenia żeglarstwa deskowego
 • Zespół ds. edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży.
 1. Do realizacji innych celów statutowych Zarząd może powołać dodatkowe Zespoły robocze o charakterze doradczym.

§18.

 1. Ustanawia się tytuł „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia” z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu i na Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.
 2. Tytuł nadawany jest przez Walne Zgromadzenia osobie bardzo zasłużonej i aktywnie działającej na rzecz Stowarzyszenia, na czas trwania kadencji władz Stowarzyszenia.

 §19.

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Ustalanie planów działalności Zarządu i budżetu Stowarzyszenia, oraz wykonanie   sprawozdań z ich wykonania.
 3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 4. Nadzór i koordynacja pracy Zespołów roboczych wymienionych w par. 17, zatwierdzanie ich składów oraz regulaminów pracy.
 5. Powoływanie oraz rozwiązywanie dodatkowych Zespołów roboczych oraz uchwalanie ich regulaminów, a także nadzorowanie i koordynowanie ich działalności.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 8. Występowanie do właściwych organów administracji państwowej z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej koncesjonowanej.
 9. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia.
 10. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
 11. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

§20.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie mniej niż 2 razy w roku.
 2. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§21.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. W przypadku powstania wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie przekroczy 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

§22.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem o przyznanie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§23.

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.
 3. Organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Regionalne przedstawicielstwo

§24.

 1. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia powołane mogą być Przedstawicielstwa Regionalne.
 2. Regionalne Przedstawicielstwo Stowarzyszenia powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Regionalne Przedstawicielstwo nie może liczyć mniej niż 5-ciu członków.
 4. Z chwilą powołania Regionalnego Przedstawicielstwa wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na terenie jego działalności stają się jego członkami.
 5. Tereny działania Regionalnych Przedstawicielstw odpowiadają wojewódzkiej strukturze administracyjnej RP.
 6. Zadaniem Regionalnego Przedstawicielstwa jest wspomaganie organizacyjne działalności stowarzyszenia na jego terenie.
 7. Regionalnym Przedstawicielstwem kieruje Zarząd powołany przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład Zarządu Regionalnego Przedstawicielstwa wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§25.

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności statutowej, w tym także z działalności szkoleniowej, z darowizn, zapisów, dotacji, odpisów podatkowych.
 3. Dla osiągnięcia dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze wydawniczym, usługowo-handlowym, produkcyjnym i akwizycyjnym.

§26.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes, działający samodzielnie lub jeden z Wiceprezesów oraz Sekretarz działający łącznie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne jest łączne działanie dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

§27.

Postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplania majątku Stowarzyszenia powyżej 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§28.

 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały zapadają większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje
  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.